قتل عام ببرها در باغ وحش

Iran Newspaper - - NEWS -

نگهبان باغوحــش ایالت اوکالهما امریکا به جرم کشتن 5 ببر و فروش تولههایشان دستگیر و دادگاهی شد. به گزارش امارات نیوز، متهم «جوزف مالدونادو» 55 ســاله محکــوم شــده که از فــروش تولــه ببرهای قاچاق پول کالنی به جیب زده است. بنابر گزارشهــای پلیــس، این متهــم در زمان خدمت خود در باغ وحش اوکالهما ببرها را کشــته امــا طوری وانمود کرده که کســی ببرها را کشته و تولههایشان را ربوده است . تحقیقات بیشتر کارآگاهان پلیس از راز این نگهبان سنگدل پرده برداشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.