کشف نقاشی های قدیمی بر دیوار غار

Iran Newspaper - - صفحه اول -

دانشــمندان از کشــف قدیمیتریــن نقاشــی حیوانــات بر دیوار غــاری در اندونزی خبر دادند. بهگــزارش یاهو، نقاشــی منظره دیدنــی از تصاویر گاو و گوســفند با رنگ قرمز بر دیواره غار است. قدمت این نقاشــی 40 هزار ســال بوده و به گفته محققان این یافته میتوانــد بــاور ما را نســبت به ســنگ نبشــتههای پیدا شــده در اروپا تغییر دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.