مرد غیرتی دوست خیانتکارش را کشت

Iran Newspaper - - NEWS -

گروه حــوادث: مرد جوان که به روابط پنهانی همســرش ظنین شــده بود برای غافلگیر کردن او به کمین نشســت تــا اینکه ســرانجام یک روز بــا ورود ناگهانی بــه خانهاش همسر خود را با یکی از دوستانش دید و در نزاعی مرگبار مرتکب قتل شد. بهگــزارش خبرنگار حوادث «ایران»، هفته گذشــته خبر این حادثه به کالنتری حصــارک رســید. مأموران بــا ورود بــه آپارتمانی بــا پیکر خونیــن و نیمه جان جوانی بهنام سیروس رو به رو شدند و او را به بیمارستان رجایی انتقال دادند امــا پزشــکان نتوانســتند نجاتش دهنــد و روز بعــد وی روی تخت بیمارســتان جــان داد.مأمــوران پلیــس آگاهــی در جریــان تحقیق اطــالع یافتنــد فرهاد از مدتی قبل به روابط پنهانی همســرش با دوســت خود پی بــرده بود و یک روز به ســراغ همســر دوستش رفته و موضوع خیانت شوهر وی را برمال کرده بود و از زن جوان خواسته تا برای اثبات این ادعا همراه وی به خانهاش برود. وقتی ایــن دو بــه خانه فرهاد رفتند هانیه و ســیروس را که با هــم خلوت کرده بودند غافلگیــر کرده و طی نزاعی که بین آنها در گرفت فرهاد با حمله به دوســتش ســیروس، او را بشــدت مجــروح کرد و باعث قتل او شــد.فرهاد طولی نکشــید که دســتگیر شــد و در همان بازجوییهــای اولیه به قتلی که مرتکب شــده بود اعتــراف کــرد. او به مأموران پلیــس آگاهی گفت: چند ماهی بــود که به ارتباط پنهانــی همســرم با یک مرد غریبه ظنین شــده بودم، فهمیــدم زنم با یکی از دوســتانم که با هم رفــت و آمد خانوادگی داریم ارتبــاط دارد؛ اول باور نکردم امــا وقتــی بیشــتر پیگیری کردم مطمئن شــدم و االن قبول دارم که دوســتم را کشــتهام. او مســتحق مرگ بود البته همســرم هم مســتحق مرگ است.هانیه هم که به اتهام رابطه گناه آلود دســتگیر شــده اســت در بازجویی مدعی شــد یکســالی بوده که با ســیروس دوســت بوده و بداخالقی همســرش باعث شده بیشــتر با ســیروس ارتباط برقرار کند. پرونده اتهامی این زن و شوهر به دادسرا ارجاع شد و هر دو متهم با قرار بازداشت موقت به زندان انتقال یافتند.

گروه حوادث/ ســقوط خودروی ســواری از پل رودخانهای در جاده عباس آباد به کالردشت سه نفر را به کام مرگ برد. جواد دیلم صالحی، رئیس جمعیت هــالل احمر شهرســتانهای تنکابن و عباس آباد گفت: خــودروی رانا با چهار سرنشین جوان بامداد شنبه از کالردشت به سمت شهر عباس آباد در حرکت بود که پس از انحراف از پل رودخانه پســنده ســقوط کرد. با حضور امدادگران در محل مشــخص شــد بر اثر این حادثه 2 سرنشــین مرد در دم جان باخته و زن جوانی نیز مصدوم شــده اســت. با انتقال مصدوم بــه بخش مراقبتهای ویژه بیمارســتان شــهید رجایی تنکابن، بر اثر شــدت جراحات وارده ســاعاتی بعد جانش را از دست داد.

برخــورد خودروی پراید بــا یک پاکبان جان وی را گرفت.ســرهنگ محمدرضا محمــدی، رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی گیالن بــه باشــگاه خبرنگاران گفت: بامداد شــنبه یک دســتگاه ســواری پراید در ابتدای تقاطع غیرهمسطح شهید قلیپور با یک پاکبان که مشغول کار بود برخورد کرد که منجر به مرگ وی شــد.این پاکبان ۰۴ ســاله که بیژن شــعبانی نام داشــت دراین تصادف در دم جان ســپرد. در 2۱ ماه گذشــته این ســومین حادثه رانندگی منجر به مرگ پاکبانان در استان گیالن بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.