تسویهمطالباتگندمکارانکرمانشاه

Iran Newspaper - - NEWS -

گــروه ایــران زمین/امســال در مجمــوع 0۴۶ هــزار تن گنــدم از کشــاورزان اســتان کرمانشــاه خریداری شــد که در حــال حاضر همه مطالبات گندمکاران تسویه شده است. «مظفر رحیمی» مدیرعامل غله و بازرگانی منطقه ۹ کشــور با اشــاره به اینکه امســال گندم کشاورزان توسط ۴7 مرکز خریداری شد، افزود: خرید گندم در استان از 28 اردیبهشت ماه آغاز و تا یکم مهرماه ادامه داشت. همچنین 20 هزار تن کلزا از کشاورزان خریداری و همه مطالباتآنانپرداختشدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.