ساماندهی دولتخانه صفوی در هالهای از ابهام

مدیرکل میراث فرهنگی قزوین: بهدلیل اختالفات میان دستگاهی، احیای این مجموعه ارزشمند گردشگری کشور در بالتکلیفی بسر میبرد

Iran Newspaper - - NEWS -

اختالفــات میــان دســتگاهی موجــب شــده تــا احیــا و ســاماندهی دولتخانه صفــوی قزویــن کــه از ارزشــمندترین مجموعههای تاریخی و بهعنوان یکی از مهمتریــن طرحهــای گردشــگری کشــور به شــمار میرود پس از سالها به بنبست رســیده و در بالتکلیفی به سر ببرد.

بــه گــزارش ایرنــا، دولتخانــه صفــوی قزویــن کــه از ارزشــمندترین مجموعههای تاریخی کشــور به شــمار مــیرود، در مرکــز شــهر قزویــن و در میان باغــی که در زمــان صفویه ایجاد شــده قــرار دارد. بهدلیــل اهمیــت این مجموعــه و نقش آن در معرفی تاریخ و هویت شــهر قزویــن و همچنین تأثیر آن در حوزه گردشگری، ساماندهی این مجموعه از ســالها قبل در دســتور کار مســئوالن قرارگرفته است. ساماندهی و احیای ایــن مجموعه همچنین یکی از مصوبات ســفر رهبر معظم انقالب در ســال 82 به قزوین بــود. با همه این اوصاف بهدلیــل اختالفات پیش آمده بین دستگاههای اجرایی مانند میراث فرهنگــی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش بر سر آزادسازی اراضی مربوط به ایــن مجموعه و همچنین نبود عزم جدی از ســوی دســتگاههای باالدستی بــرای حــل این موضــوع، طــرح احیا و ســاماندهی دولتخانــه صفــوی پس از ســالها بر زمین باقی مانده و عمالً در بنبست قرار گرفته است.

«محمدعلــی حضرتیها»، مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی وگردشــگری اســتان قزویــن پیرامــون آخرین وضعیت طرح احیا و ساماندهی دولتخانــه صفــوی، گفــت: این طــرح تا شاهد آزادسازی اراضی مربوطه از سوی دســتگاه ورزش و آمــوزش و پــرورش نباشد، قابلیت اجرا ندارد.

حضرتیهــا اظهــار داشــت: در کاوشهــای باســتان شناســی ایــن مجموعــه امســال بــه آثــاری از دوره قاجــار برخــورد کردیــم و پیشبینــی میکنیــم بــه ســازههای معمــاری مربــوط بــه دوره صفــوی نیــز برخورد کنیم امــا بهدلیل اینکه ادامه فعالیت باستان شناسی در این مجموعه واقع در زیــر زمیــن در پــی ســاختمانهای مربــوط بــه ادارات کل آمــوزش و پــرورش (دبیرســتان پاســداران) و ورزش و جوانــان (مجموعــه تختــی) قرار دارد، عمالً ادامــه کار امکان پذیر نیست. به نظر میرسد به یک چهارم آثار بهدســت آمده ناشی از مطالعات و کاوشهــای باســتان شناســی در این مجموعــه دســت پیــدا کردیم و ســایر آنها در زیر ســاختمانهای بــا کاربری آموزشی و ورزشی مدفون هستند.

مدیــرکل میراث فرهنگــی، صنایع دســتی وگردشــگری اســتان قزویــن با بیــان اینکــه زمیــن و فضــای معوض برای دبیرستان پاســداران به آموزش و پرورش پیشنهاد شد و آنها پذیرفتند امــا در ادامه به مخالفــت پرداختند و از تخلیه فضای فعلــی امتناع کردند، اظهار داشــت: در خصوص مجموعه تختــی نیــز زمینهایــی بــه اداره کل ورزش و جوانــان واگــذار شــده اما این دســتگاه اصــرار دارد کــه فضایــی در نزدیــک دولتخانــه صفــوی در اختیار داشــته باشــد کــه ایــن موضوع میســر نیست. ■تحویــل ســالن مناســب، شــرط همکاری اداره کل ورزش

درهمیــن حــال، «عبــاس عالیــی مقــدم»، مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان قزوین هم که دســتگاه مربوط به وی یک طرف داســتان ســاماندهی و احیــای دولتخانــه صفــوی اســت، نظــرات متفاوتــی دارد. وی گفــت: آمادگــی همــکاری بــرای اجــرای این طرح به شــرط تأمین فضاهــای مورد نیاز است.

عالیی مقدم پیرامون صحبتهای مطرح شــده درباره همــکاری نکردن دســتگاه ورزش درخصــوص اجــرای طــرح دولتخانه صفوی، افــزود: برای انجــام این طرح بــزرگ مانعی ایجاد نمیکنیــم امــا در این خصــوص هنوز تعهــدات میــراث و تعهداتــی که باید در مــورد دســتگاه ورزش عملیاتــی شود، محقق نشــده است. نمیتوانیم ورزشــگاهی کــه محــل تمرینــات ورزشــکاران بویــژه در بخشهــای جنوبی و حاشــیهای شهر است و دهها سال محل شکوفایی و رشد قهرمانان ملی و همچنین مکانی برای اســتقرار هیأتهای ورزشــی اســتان است را در ازای تحویل یک زمین در شمال شهر رها و تخلیه کنیم.

عالیی مقــدم با بیان اینکه جامعه ورزش از دســتگاه متولی خــود انتظار دارد، اضافــه کــرد: وقتــی در دیگــر نقــاط شــهر قزویــن ســالن و زمیــن داریــم طبیعتــاً نیازی به داشــتن فضا و زمیــن در همــان مناطــق نداریــم و وقتــی مجموعــه خود در جنوب شــهر را رها کنیم ورزشــکاران ما باید در کجا تمرینات خود را دنبال کنند؟ سیاست کلی نظام و دولت رسیدگی به مناطق کــم برخــوردار شــهرها و روســتاها و توسعه امکانات در آنهاست آن وقت بــا تخلیــه مجموعــه ورزشــی تختی و پیشبینــی نکردن فضای مناســب در محدوده جنوب شهر قزوین به نوعی، ظلــم به جوانــان و نوجوانــان و مردم ساکن این نقاط محسوب میشود. ■ طــرح ســاماندهی دولتخانه صفوی باید به مدیریت شهری واگذار شود

ایــن درحالــی اســت کــه «علــی فرخــزاد»، معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار قزویــن راهــکار خروج این طرح از بنبست و اجرایی شــدن آن را مشــارکت شــهرداری و بخــش خصوصــی در اجــرا دانســت و پیرامــون ایــن طــرح گفــت: تاکنون بهدلیــل اختالفــات بیــن دســتگاهی پیشبرد خاصی در اجرای ساماندهی و احیــای دولتخانــه صفــوی اتفــاق نیفتاده است.

وی اظهــار داشــت: از آنجــا کــه شــهرداری قــدرت اجرایــی و مالــی مناســبی دارد به نظر میرسد بهترین گزینــه در شــرایط موجــود بــرای اجرا و پیشــبرد ایــن طــرح واگــذاری بــه شهرداری است که البته در گذشته نیز توســط ایــن نهــاد و یکــی از بانکهای خصوصــی اعالم آمادگی شــد که این موضــوع از ســوی میــراث فرهنگــی مــورد مخالفت قرار گرفــت. با اجرای ایــن طــرح توســط شــهرداری، میراث فرهنگــی میتوانــد نقــش ناظــر و حاکمیتی خود را ایفا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.