تعویق انتقال تونلی آب رودخانه کرج به تهران

Iran Newspaper - - NEWS -

گروه ایران زمین/ با توجه به تکمیل نشــدن یکی از تصفیه خانههای تونل انتقال آب روخانه کرج به تهران، این طرح با تأخیر افتتاح میشود. «داوود نجفیان»، مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان البرز با بیان اینکه قرار بود تا آخر امسال آب رودخانه کرج ازطریقتونلبهتهرانمنتقلشود،گفت:درحالحاضرخطانتقالآبرودخانهکرج به تهران در منطقه «بیلقان» قرار دارد و به همین دلیل سهم آب پایتخت با عبور از مسیر رودخانه به تهران منتقل میشود. قرار است در ساخت تونل انتقال آب بهدلیل بحثهایی که در خصوص آلوده شدن آب در مسیر رودخانه کرج تا خط انتقال بیلقان وجود دارد، تغییراتی ایجاد شود. این مقام مسئول ادامه داد: کار احداث تونل تکمیل شده و برای آغاز انتقال آب فقط به تکمیل یکی از تصفیهخانهها نیاز است؛ قرار بود کار انتقال تا آخر امسال انجام شود اما به نظر میرسد بهرهبرداری تا آخر امسال صورت نگیرد. نجفیان تصریح کرد: بهعنوان متولی آب استان پیگیر مسائل زیست محیطی رودخانه کرج هستیم و معتقدیم انتقال آب از طریق تونل با حفظ طبیعت، اقتصاد و اشتغال شکل گرفته در حوزه رودخانه کرج انجام شود. برآورد حقابه زیست محیطی رودخانــه کرج برعهده اداره حفاظت محیط زیســت اســت، بنابراین عالوه بر حقابه زیست محیطی باید سهم آبخوانها نیز در نظر گرفته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.