راهاندازی جمعه بازار دام و طیور در کرمان

Iran Newspaper - - صفحه اول -

گروهایرانزمین/باهدفساماندهیدستفروشانداموطیوردراستانکرمان،جمعه بازار دام و طیور در این شهر راهاندازی میشود. «مهدی نیکویی»سرپرســت معاونت خدمات شــهری شــهرداری کرمان گفت: در روزهــای پایانی هفته شــاهد خرید و فــروش دام و طیــور در مقابل مجموعه حیات وحش روبهروی آبشــار هستیم که منظره خوشــایندی ندارد و باعث بروز مشکالتی شده، به همین سبب بزودی اقدام به راهاندازی جمعه بازار دام و طیور خواهیم کرد. هماهنگیهای الزم در این خصوص با اداره کل دامپزشــکی در دســت انجام است. یک دامپزشک نیز در محل جمعه بازار برای تسریع در امور حضور خواهد داشت. نیکویی با بیان اینکه بزودی فضایی به این امر اختصاص داده میشود، تصریح کرد: با این اقدام همه دستفروشان که بهصورت پراکنده اقدام به خرید و فروش دام و طیور در سطح شهر میکنند، جمعآوری و در یک فضا مستقر خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.