منابعطبیعیهمدانحامیانرژیپاک

Iran Newspaper - - NEWS -

اختصــاص 218 هکتــار از اراضی منابع طبیعی اســتان همدان برای ســاخت و راهانــدازی نیروگاه خورشــیدی این مجموعه را پیشــگام حمایــت از انرژی پاک کرده است. بهگزارش ایرنا، عبور از بحران خشکســالی و کم آبی، اســتان را نیازمند استفاده از روشهــای نوین و علمی از جملــه راهاندازی نیروگاه خورشــیدی برای تولید انرژی پاک کرده اســت.همدان در چند ســال گذشــته گامهــای مثبت و مؤثری در این راســتا برداشــته که نمونه آن بهرهبــرداری از طرحهای مختلف و تبدیل شــدن این استان به قطب انرژی پاک اســت. با توجه به هم راستا بودن اهداف منابع طبیعی و واحدهای تولید انرژی پاک در حفاظت از عرصههای طبیعی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان حمایت از ایجاد نیروگاههای خورشــیدی را در اولویــت قــرار داده اســت. «رضا الوندی»، معــاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان در گفتوگو با ایرنا افزود: یکی از وظایف این اداره کل، احیا، توســعه و حفاظت اراضی ملی و پیشگیری از تخریب است. با وجود این طبق قانون اگر اراضی قابلیت واگذاری داشــت میتوان آن را به متقاضیان دارای طرحهای کشاورزی و صنعتی واگذار کرد. دبیرخانه واگذاری اراضی ملی در جهاد کشاورزی قرار دارد و به طرحهای پیشــنهادی دارای توجیــه فنی و اقتصــادی پس از تصویب طــرح، زمین واگذار میشود. این اداره کل هیچگونه محدودیت و ممنوعیتی برای واگذاری زمین به طرحهای دارای توجیه اقتصادی ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.