زنان پیروز بازی پیروزی

گزارش «ایران» از حضور زنان تماشاگر در کنار 80 هزار مرد در استادیوم آزادی

Iran Newspaper - - NEWS -

گروه اجتماعــی / روایت یک خبرنگار زن از روزی کــه یــک درصــد از جایگاههــای اســتادیوم آزادی با حــدود 850 صندلی به زنان اختصاص داده شد. دیروز اگرچه خبرهــا از اختصــاص 850 صندلــی بــه زنــان اختصــاص داشــت و تنها کســانی میتوانســتند وارد شــوند که اسمشان در لیســت نهایــی درج شــده بــود، اما همه دختران جوان و نوجوانــی که در خارج از ورزشــگاه ایســتاده بودند و بــرای ورود به داخل اســتادیوم اشک شوق میریختند هــم توانســتند مجــوز ورود بگیرنــد و داخــل شــوند. دخترهــا کــه اغلبشــان نوجوانهــای 15-14 ســاله هســتند، بــه قــدری از این اتفاق خوشــحال بودند که ســراز پا نمیشناختند و منتظر بودند که برای نخســتین بــار جو اســتادیوم آزادی را از نزدیــک در یــک بــازی حســاس و هیجانانگیــز ببیننــد. ذوق و شــوق زنان بــرای دیــدن بــازی بــه مراتب بیشــتر از مردان اســت. آنها تــاش میکنند تا هر طور شــده وارد اســتادیوم بشــوند و حتی یک لحظهای بازی را هم از دست ندهند. در ایــن میان مردها هــم تاش میکنند تــا زنهــا بــدون کوچکتریــن مزاحمت و اذیــت و آزاری راه ورودشــان را بــه داخل پیــدا کنند. جالب اینجاســت که آنها هم شــوق زیادی دارند و دلشــان میخواهد زنــان بتواننــد در بازیهــای بعــدی هم مثل همین روز بــدون نگرانی و دغدغه، روی صندلیهای آزادی بنشــینند و تیم مــورد عاقهشــان را از نزدیــک تشــویق کنند. «نگیــن» که برای اولیــن بار پایش به آزادی باز میشــود، حرفهای جالبی برای شــنیدن دارد: «من یکی از زنهایی هســتم کــه توانســتم دیــروز حــس ناب بــودن در ورزشــگاه را تجربه کنم». حس کــردم در کنــار او دو آتیشــههای فوتبالی ایســتادهاند کــه چندین بار بــا گریمهای پســرانه و لباسهای مردانه، خودشان را به داخل آزادی رســاندهاند. گاهی موفق شــدهاند و گاهی هم لو رفتهاند وحسرت دیدن یک بازی به دلشــان مانده، ســحر و ســپیده و مبینــا حــاال خوشــحالند کــه میتواننــد بــدون ترس و اضطــراب یک بازی اسطورهای را در آزادی تماشا کنند. ■ اســتادیوم یک فضای تعمیــم یافته از خانهاست

محمــد زینالــی، جامعهشــناس در گفتوگو با «ایران» در این باره میگوید: حضور زنان در اســتادیوم و باشــگاهها به میــزان چشــمگیری میتوانــد در کاهش میــزان خشــونت و افزایــش آرامــش در جامعه مؤثــر واقع شــود. وی میافزاید: عاقهمنــدی بــه ورزش در کشــور مــا در دهههــای قبــل نشــان از تولــد ورزش در دنیای مردانه داشت، اما در 10 سال اخیر تحــول فرهنگــی شــگرفی در خانوادهها رخ داده کــه ایــن مرزبندیهــا را در هــم شکسته است و از فرهنگ اوقات فراغت مردانــه وارد فرهنــگ فراغــت خانــواده شــدهایم و اکثر افرادی که وارد باشــگاه و استادیوم میشــوند فقط پسرها نیستند بلکــه عضــوی از یک خانواده محســوب میشــوند و همراهی خانواده با فرزندان را نشــان میدهــد و دخترهــا هــم اخیــراً بخشــی از این فرهنگ فراغتی شــدهاند. در قدیم دختران بهدلیل جمعیت زیاد خانوادههــا فقط در امور خانــه و خانواده کمــک میکردنــد و وارد حیطه ورزشــی نمیشدند. زینالی با تأکید برحضور زنان در ورزشگاهها میافزاید: درخواست زنان و دختــران بــرای حضــور در ورزشــگاهها و اســتادیومها یک نیاز فرهنگی اســت و باید خانوادهها در فرهنگ فراغت ادغام شوند، در دنیای جدید بهدلیل تک فرزند یــا دو فرزنــد بــودن خانوادههــا والدیــن تعامل و همراهی با جوانان را پذیرفتهاند و بــا ایــن قشــر همــراه شــدهاند. درواقــع توده مردم از ســاماندهی و تقویت بنیان خانواده استقبال میکنند، بنابراین الزم اســت در جهت تقویت فرهنگ فراغت خانواده قدم برداشــته شــود و باید بستر حضور زنان در استادیومها و ورزشگاهها بهدلیل شبیهســازی فضای خانه فراهم شود.

زینالــی میافزایــد: با وجــود باورهای هراس انگیزی که نسبت به حضور زنان در کنــار مــردان وجــود دارد، امــا اگر زنان و دختــران در این محافــل حضور یابند، کاهــش خشــونت و افزایــش آرامــش و امنیــت خاطــر را در جامعــه خواهیــم داشت زیرا استادیوم یک فضای تعمیم یافتــه از خانه اســت که امنیــت خاطر را افزایش میدهد. در بازی دیروز 850 زن شانس ورود به استادیوم را پیدا کردهاند، امــا هر چقــدر توازن حضــور زن و مرد در ورزشــگاهها بیشتر باشد احساس امنیت و آرامــش و تعمیــم یافتگــی بــه فضای خانــه بیشــتر میشــود. وی خاطرنشــان میکنــد: بــا برنامهریزی درســت و ایجاد بستریمناسبمیتوانآمارمتوازنتری را روانه ورزشگاهها کرد چراکه یک طرف زندگی زنان هســتند که در ایجاد آرامش در جامعه نقش بسزایی را ایفا میکنند. ■ تماشــای بازی پرسپولیس-کاشــیما در 7بوستانبزرگتهران

7 بوستان بزرگ تهران دیروز در یک اقــدام کــم ســابقه، همزمان بــا برگزاری مسابقه برگشت فینال جام باشگاههای آسیا، به اســتقبال هزاران هوادار فوتبالی رفتنــد کــه عاقــه داشــتند یــک بــازی حســاس و هیجــان انگیــز را در فضاهای عمومی به تماشــا بنشــینند. ایــن اقدام البته دو روز پیش با نصب تلویزیونهای ال ســیدی بزرگ برای نخســتین بار در پهنههــای جغرافیایــی مختلــف تهران انجــام شــد. خیلیهــا کــه شــوق دیــدن مســابقه پرســپولیس و کاشــیمای ژاپــن را در فضــای عمومــی داشــتند و البتــه آنهــا کــه نمیتواســتند خودشــان را بــه اســتادیوم بزرگ آزادی برســانند و شاید هــم مجالــی بــرای رفتــن به ســینماها و کافــی شــاپها نداشــتند، بوســتانهای بــزرگ تهران را انتخــاب کردند. نیاوران، پلیــس، میعــاد، اللــه، آزادگان، بعثت و زمزم، 7 بوســتان و پارکی بودند که دیروز یــک عصر خاطرهانگیــز پاییــزی را برای تهــران نشــینها رقم زدنــد. آنطــور که حجت نظری، عضو شــورای شهر تهران بــه «ایــران» میگوید: هیــچ محدودیتی بــرای حضــور خانوادههــا و جوانترهــا در آمفــی تئاترهــای روبــاز وجود نداشــت و همــه عاقهمندان توانســتند در کنار هم بدون هیچ گونه مشکلی بازی را به تماشا بنشــینند و از دیــدن ایــن مســابقه گــرم وهیجان انگیز در سرمای پاییزی تهران، لذتببرند.

ایــن 7 بوســتان کــه از نظــر موقعیت جغرافیایــی بــرای دسترســی عمــوم تهراننشــینها در نقاط مختلف شــهر، درهــای خود را بــه روی فوتبال دوســتان باز کرده بودند، خوشــبختانه با اســتقبال بینظیــر خانوادههــا علــی رغم ســردی هــوا روبهرو شــدند و مدیریت شــهری را راغــب کردند تــا در رخدادهای ورزشــی و فرهنگــی دیگر هــم از این ابتکار عمل، استفاده کنند. صدای جیغ و شادی مردم و فریادهای تشــویق ایران- ایــران، دیروز فضای پارکهای تهران را به یک فضای بینظیر تبدیل کرده بود. ■ اســتقبال بینظیر مردم برای تماشــای فوتبالپرسپولیسدرسینماهایکشور

دیروز04 سینما میزبان خانوادهها در سراســر کشــور بود تا پای هزاران طرفدار پروپا قرص فوتبالی را برای چندمین بار به ســالنهای ســینما باز کند. استقبال از ســانسهای اختصاص یافتــه به فوتبال در ســینما آنقــدر قابــل توجــه بــود کــه ســینماهای آزادی، کــوروش، زندگــی و مگامالدرکمترازچندساعتبلیتهای خــود را فروختنــد و ظرفیتهایشــان پــر شــد. «علی سرتیپی» ســخنگوی شورای عالــی اکران هــم در گفتوگو بــا «ایران» به استقبال بینظیر مردم از تماشای این بازی در سالنهای سینما تأکید میکند و میگوید: با پخش فوتبال در ســالنهای ســینما تاش کردیــم تا شــرایط حضور زنان و خانوادهها را برای تماشای فوتبال فراهم کنیم. بر همین اساس، نزدیک به 40 هزار ظرفیت از سالنهای سینما را به تماشای این بازی اختصاص دادیم. وی ادامه میدهد: خوشبختانه تعداد زیادی از مــردم دیــروز ترجیــح دادند بــه جای تماشــای بــازی فوتبال در خانههایشــان به ســینماها بروند و حتی میتوان گفت که اســتقبال مردم بهتر از بازیهای جام جهانی بود. بنابراین، این موضوع نشان میدهــد فرهنــگ تماشــای فوتبــال در ســالنهای ســینما در حال جا افتادن در جامعهاست.

ســخنگوی شــورای عالــی اکــران میافزایــد: ســینماهای آزادی، کوروش، زندگــی و مگامــال با اســتقبال بیشــتری از ســوی خانوادههــا بــرای تماشــای این بــازی مواجــه شــدند. ســرتیپی در مــورد جلب رضایت تهیه کنندگانی که سانس فیلمشــان همزمــان با این مســابقه بود نیــز میگوید: قرار بر این شــد کــه به آنها مبلغی از فروش بازی فوتبال را پرداخت کنیم و یک سانس فوقالعاده نیز عاوه بر میزان فروش برایشان در نظر بگیریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.