بازگشت خبر گزار ی های فارس و ایسنا به تلگرام

Iran Newspaper - - NEWS -

خبرگــزاری هــای فارس و ایســنا که پــس از فیلترشــدن تلگرام از این شــبکه اجتماعی خارج شده بودند از دیروز به تلگرام بازگشتند.

مدیرعامــل «خبرگــزاری فــارس» در اطاعیــه ای توضیحاتــی را در خصوص فعالیت مجدد تلگرامی این خبرگزاری اعام کرد:

وزارت ارتباطات و قوه قضائیه، دو پیام رسان طاگرام و هاتگرام را قانونی میداننــد و فیلتــر نکردهانــد، بنابرایــن برای فعالیــت در این پیام رســان ها، منعی برای خبرگزاری فارس نیست. مهلت اعام شده به نسخه های داخلی تلگرام پایان یافته و با توجه به ادامه فعالیت عادی و بدون اعمال فیلترینگ این پیام رســان ها، ظاهرا مشکل مجوز آنها توسط وزارت ارتباطات بر طرف شــده اســت و بنابراین ما هم منعی برای ادامه فعالیــت در آنها نمیبینیم. به رغم همه تهدیدات، رســانه باید بتواند از تمام ظرفیتهای قانونی برای ارتباط با مخاطبان اســتفاده کند و چه بســا در بســتری که فضــای عمومی را پــر از شــایعه و فضای روانی میکند، نقش روشــنگری خــود را فعاالنهتر ایفا نماید، بنابراین خبرگزاری فارس همچنان در همه پیام رسانهای قانونی از جملــه «هاتگرام» و «طاگرام» که بیش از ۵3 میلیون کاربر دارد، فعالیتش را ادامــه می دهــد. امیدواریم با تدابیر و پشــتیبانی های مســئولین، ظرفیت پیامرســانهای داخلــی مردم را بی نیاز از نســخه های خارجــی نماید. هیچ برنامهای برای بازگشــت به تلگرام نداریم اما با توجه درخواســتهای متعدد مخاطبــان و فعالیــت قانونــی و بــدون مشــکل هاتگــرام و طاگــرام، در کنار فعالیت در ســایر پیام رســانهای داخلی، در این دو پیام رســان نیز فعالیت خواهیم کرد. اگر نهادهای قانونی درباره فعالیت این دو پیامرسان، تصمیم دیگری بگیرند طبعاً خبرگزاری هم از آن تبعیت خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.