قطع سوخترسانی امریکا به جنگندههای عربستان

در پی تشدید فشارها بر عربستان برای پایان دادن به جنگ یمن

Iran Newspaper - - NEWS - فرحناز دهقی خبرنگار

ائتــالف نظامــی عربســتان و امــارات متحده عربی در یمن، روز گذشته اعالم کــرد «تصمیمی مبنی بر پایــان دادن به سوخترســانی جنگندههای این ائتالف توسط امریکا گرفته شده است». ساعاتی بعد جیمــز ماتیس وزیر دفــاع امریکا با تأیید این خبر گفت، این تصمیم پیش از این گرفته شده و آل سعود در این باره با کاخ سفید رایزنی کرده بود. بــه گــزارش الجزیــره، در ایــن بیانیــه که در رســانه رسمی آل ســعود منتشر شد، نوشــته شــده که این تصمیم بــه منظور قطعوابستگیاینائتالفبهامریکاگرفته شده اســت: «اخیراً، پادشاهی آل سعود و ائتــالف آن ظرفیتهــای خــود را برای افزایش استقاللشان در سوخترسانی بــه جنگندهها در یمن افزایــش دادهاند. در نتیجه ،بهدنبال مشورت با کاخ سفید، ائتالف تصمیم گرفته به ســوختگیری ایــن جنگنــده از ایــاالت متحــده امریــکا پایــان دهــد.» این تصمیم در شــرایطی گرفتــه شــده کــه پــس از رســوایی قتــل جمال خاشقجی، روزنامهنگار واشنگتن پست در کنسولگری عربستان در ترکیه، حکومتعربستانبیشازهمیشهتحت فشار اســت و اخیراً کنگره تصمیماتی را در جهت محــدود کردن حمایتهایش از ائتالف سعودی گرفته است. بــا ایــن حــال، ماتیــس در اظهــارات خــود تأکیــد کــرد کــه بــا وجــود قطــع سوخترســانی، دو کشــور همچنــان بــه همکاری در یمن ادامه خواهند داد. او در ادامه افزود: «امریکا و این ائتالف در نظر دارند یک نیــروی یمنی ایجاد کنند که از مردم این کشور حفاظت کند، مرزهایش را امــن نگــه دارد و در برابــر گروههــای تروریســتی از جملــه داعــش و القاعــده ایستادگیکند.» در مــاه آگوســت، ماتیس هشــدار داد که حمایت ایاالت متحــده از ائتالف عربی، «بی قید و شــرط» نیست و این حمایت صورت گرفته تا «از تمام راههای ممکن برای از دســت رفتن زندگی انســانهای بیگناهجلوگیریشود.» پیــش از ایــن روزنامــه واشنگتنپســت بــه نقــل از منابعــی آگاه اعــالم کــرده بــود در پــی ایــن تصمیم احتمــال دارد حمــالت هوایی ســعودیها بــه نواحی داخلیتر یمن مانند پایتخت دشــوارتر شــود. تاکنــون جزئیــات ایــن تصمیــم مشــخص نشــده اســت اما خبرگــزاری آسوشیتدپرس گزارش داده، مقامهای امریــکا گفتهانــد هماکنــون نیروهــای عربســتان سوخترســانی حــدود 80 درصد از جنگندهها را برعهده گرفتهاند. ناظران اعتقاد دارند این اقدام میتواند جنــگ یمن را بــه پایان خــود نزدیکتر کنــد و امریــکا تلویحــاً بــه عربســتان فهمانده دیگر قصد حمایت از اقدامات آن را ندارد. ■ تنبیهمحمدبنسلمان بــه گــزارش نیویورکتایمــز، برخــی مقامهــای ســابق و فعلــی امریــکا میگوینــد دولت ترامپ عــالوه بر پایان دادن به سوخترسانی به جنگندههای عربســتانی، در نظــر دارد طــی روزهای آینــده تحریمهایی را علیه ریاض وضع کنــد. این اقدامات ظاهراً بــه گونهای در پاســخ به خشــم جهانــی از بابت مرگ خاشــقجی و کشــته شــدن هــزاران غیر نظامــی به دســت ائتالف عربســتان در جنگ یمن تنظیم شدهاند، اما در واقع از مجازات مستقیم محمد بن سلمان، ولیعهــد عربســتان خــودداری کــرده و مانــع اقدام سرســختانهتر کنگــره علیه عربستان خواهد شد. ■ جهاندرتکاپویصلح تصمیــم متوقــف کــردن ســوختگیری جنگندهها از امریکا، در میانه تالشهای ایــن کشــور بــرای پایــان جنــگ یمن که وخیمتریــن بحــران انســانی کنونــی در جهان اســت، صــورت گرفته اســت. در همین حال، محمدعلی الحوثی رئیس کمیته عالی انقالب یمن طی یادداشتی در روزنامــه واشنگتنپســت پیرامــون حمــالت عربســتان ســعودی بــه یمن نوشــت و تأکید کرد که یمنیها خواستار صلح هستند اما این امر مستلزم توقف حمالت ائتالف عربی به یمن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.