موضوع قتل جمال خاشقجی به سازمان ملل رسید

Iran Newspaper - - NEWS -

سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشری عربستان 8۵2 توصیه به مقامات ریــاض کرد کــه از جمله این توصیهها انجام تحقیقات شــفاف دربــاره قتل جمال خاشقجی، روزنامهنگار منتقد عربستانی در داخل کنسولگری کشورش در استانبول ترکیه اســت. در پیشنویس توصیههای ویژه این شورا به بررسی دورهای وضعیت حقوق بشر در عربستان توصیه شد و این کشورها نگرانی شدید خود را در قبال ترور خاشقجی ابراز داشتند. بهگزارش ایسنا، خبرگزاری واس عربستان اعالم کرد، بندر العیبان، رئیس هیأت عربستان در شورای حقوق بشر درباره این 258 توصیه ادعا کــرد، اقداماتی برای ممانعــت از وقوع چنین حوادث تأســفباری در آینده انجام خواهد شد و تحقیقات پیرامون این موضوع در عربستان در حال انجام است. این در حالی است که ترکیه اعالم کرد، از آنجا که جسد خاشقجی در اسید حل شده به جستوجوها برای کشف جسد این روزنامه نگار منتقد خاتمه میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.