پایان ماراتن پرسپولیس خسته!

سرخپوشان پایتخت نایب قهرمان آسیا شدند

Iran Newspaper - - NEWS -

پرســولیس و کاشــیماآنتلرز از ســاعت ۰3:۸۱ در دیــدار برگشــت فینــال لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی برابر هم قرار گرفتند. سرخپوشــان پایتخت در حالــی بــا قضــاوت احمــد ابوبکــر الــکاف داور عمانی به میدان رفتند که ورزشگاه مملو از هوادارانی بود که برای حمایت از نماینده کشــورمان از صبح به آزادی آمده بودند.

برانکــو ایوانکوویــچ ســرمربی پرســپولیس بــرای این بــازی، علیرضا بیرانوند، ســیدجالل حســینی، محمد انصــاری، شــجاع خلیــلزاده، شــایان مصلــح، کمــال کامیابینیــا، احمــد نوراللهــی، آدام همتــی، بشــار رســن، گادویــن منشــا و علــی علیپــور را در ترکیب اصلی قرار داده بود.

در حالــی کــه کاشــیما بــازی را تهاجمی آغاز کرده بود، پرسپولیسیها در دقیقــه ۲ و پــس از دفــع ضربه کرنر تیم ژاپنی صاحب ضد حمله شــدند. در ایــن صحنــه منشــا با پاســی خوب، علیپــور را در موقعیت خوبــی قرار داد امــا او در حالــی که میتوانســت با یک پــاس دیگــر، موقعیت خــوب دیگری برای بازیکنان دیگر پرســپولیس ایجاد کنــد، تصمیم گرفت خــودش به توپ ضربــه بزنــد کــه ضربــهاش از بــاالی دروازه بــه شــکلی خطرناک بــه بیرون رفــت. پــس از ایــن موقعیت بــازی به شــکل پایاپــای دنبــال شــد و دو تیــم موقعیتهــای نصف و نیمــهای ایجاد کردنــد که به جایــی نرســید. در دقیقه ۴۱، ارســال بازیکنــان کاشــیما از جنــاح چپ در موقعیتی عالی به دویی رسید امــا او نتوانســت ضربــه دقیقــی بزنــد و تــوپ از کنــار دروازه بــه بیــرون رفت. در دقیقــه ۶۱، مدافعــان کاشــیما کرنر پرســپولیس را دفــع کردند کــه توپ در پشــت محوطــه جریمه به خلیــلزاده رســید و ایــن بازیکن هم بــدون مکث ضربــهای به تــوپ زد که بــا اختالف به بیرون رفت. پرسپولیس در ادامه بازی را در دست گرفت و توپ و میدان را در اختیار داشــت اما نتوانســت موقعیت خطرناکــی روی دروازه کاشــیما ایجــاد کنــد. در ایــن دقایــق بازیکنان کاشــیما چشــم بــه ضدحملــه داشــتند کــه بــا هوشــیاری ســید جــالل و انصــاری این حمــالت بیاثــر شــد. در دقیقــه ۷۲، ارسال خطرناک رســن از جناح راست روی ســر کمــال کامیابینیــا فــرود آمد اما ضربه ســر کامیابینیــا دقیقاً جایی رفت که ســونتائه، دروازهبان کاشــیما قــرار داشــت و او هم تــوپ را مهار کرد. در دقیقه ۱3، لئو سیلوا بازیکن برزیلی کاشیما روی یک حرکت ترکیبی داخل محوطــه جریمه پرســپولیس صاحب تــوپ شــد که با اســتفاده از نبــوغ خود، مدافعان پرسپولیس را برهم ریخت و در ادامه به سرجینهو پاس داد و او هم بالفاصله اقدام به شــوتزنی کرد که با تکل مدافع پرســپولیس این توپ دفع شــد. در دقیقه ۸3، رسن از فاصله ۵۲ متری دروازه کاشــیما شــروع به دریبل زدن تمام مدافعان پیش رویش کرد و به دروازه تیم ژاپنی رسید اما ضربهاش را درســت بــه جایــی زد کــه ســونتائه، دروازهبــان کاشــیما ایســتاده بــود و او تــوپ را مهار کرد. در دقیقــه ۱۴، احمد نوراللهــی در موقعیتی خوب از پشــت محوطه جریمه اقدام به شوتزنی کرد کــه ضربه محکــم او توســط دروازهبان کاشــیما مهــار شــد. در ادامــه بازیکنان پرسپولیس نتوانستند از توپ بازگشتی اســتفاده کنند تا این موقعیت خوب از دست برود و نیمه اول با تساوی بدون گل خاتمه پیدا کند.

آغــاز نیمه دوم هم بــا یک فرصت خــوب بــرای کاشــیما همــراه بــود و در دقیقه ۹۴، یوما ســوزوکی با پاس خوب همتیمیهایــش در موقعیــت تک به تک بــا بیرانوند قرار گرفت اما بیرانوند توانست زودتر توپ را در اختیار بگیرد. در دقیقــه 3۵، ضربــه شــوما دوی از پشــت محوطــه جریمــه با اختــالف از کنار دروازه پرسپولیس به بیرون رفت. در دقیقــه ۵۵، پــس از چنــد حمله که کاشیما روی دروازه پرسپولیس داشت، ایــن بــار پرســپولیس بــود کــه صاحب یــک موقعیت شــد که شــوت رســن از پشــت محوطه جریمه پس از برخورد به مدافع کاشــیما در اختیار ســونتائه، دروازهبــان کاشــیما قــرار گرفــت. در دقیقه ۴۶، ارســال آدام همتی از جناح راســت در داخــل محوطــه جریمــه به منشــا رســید و او هم تــوپ را بالفاصله برای علیپور کاشت. علیپور هم پس از استپ توپ، شوتش را راهی دروازه کرد کــه توپ با اختالف کمــی از کنار دروازه کاشیما به بیرون رفت.

پرسپولیس پس از این حمله تالش زیادی برای به ثمر رساندن گل نخست انجام داد اما به خاطر این که در حمله کــم تعــداد بودنــد، نتوانســتند کاری از پیش ببرند. در این دقیقه همتی جای خــود را به محســن ربیع خــواه داد و در دقیقه ۹6 محمد انصاری از ناحیه زانو مصدوم شــد و احســان علــوانزاده به جــای او به میدان آمد. از حوالی دقیقه ۰۷ تــوپ و میــدان در اختیــار کاشــیما درآمــد و آنها صاحب چند ضربه کرنر شدند که نتوانستند از آن استفاده کنند تــا بازی همچنــان با تســاوی بدون گل پیگیــری شــود. در دقیقــه 3۷، شــایان مصلــح از جنــاح چــپ وارد محوطــه جریمه کاشــیما شــد که در این صحنه پــس از درگیــری تــن بــه تنــی کــه بــا ســوزوکی داشــت، در محوطــه جریمه سرنگون شــد اما داور عمانی اعتقادی به خطــای پنالتــی نداشــت. در دقیقه ۸۷، ارسال خطرناک پرسپولیسیها از جناح راست با ضربه سر خوب علیپور همراه شد اما ضربه او با اختالف کمی از بــاالی دروازه بــه بیــرون رفــت. در ادامه هــم تالش پرسپولیســیها برای زدن گل نتیجــه نداد و کاشــیما با دفاع بســته و دروازهبان خود اجازه گلزنی به سرخپوشــان نداد تا این بازی با تساوی بــدون گل بــه پایان برســد و کاشــیما با برتری ۲ بــر صفر در مجموع به عنوان قهرمانی این فصــل از لیگ قهرمانان آســیا دســت پیــدا کنــد. هــواداران پرســپولیس بــا وجــود عــدم موفقیت تیمشــان در فینــال ایســتاده بــرای بازیکنــان محبوبشــان دســت زدند و در ایــن میــان اشــکهای سرخپوشــان در حســرت از دســت دادن قهرمانــی، جاری بود.

دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آســیا در حالی بدون گل به پایان رسید کــه پرسپولیســیها در ایــن فصــل در ورزشــگاه آزادی شکســتی را متحمــل نشدند و شکســت ناپذیر باقی ماندند. ســرخها در 3۱ بــازی خانگی شکســت نخوردنــد کــه 5 بــازی آن در مرحلــه حذفی بوده است. ■ ســوزوکی بهتریــن بازیکــن لیــگ قهرمانان

در پایــان دیــدار برگشــت فینــال لیگ قهرمانان آسیا،ســوزوکی بازیکن کاشــیما به عنوان برتریــن بازیکن این مسابقات معرفی شد. ■جایــزه بــازی جوانمردانــه لیــگ قهرمانانبرایپرسپولیس

ســید جالل حســینی، کاپیتــان تیم فوتبال پرسپولیس ایران در پایان بازی برگشــت فینال لیــگ قهرمانان آســیا، جایــزه بازی جوانمردانه این لیگ را به نمایندگی از پرسپولیس دریافت کرد. ■ بیرانونــد بهتریــن دروازهبــان لیــگ قهرمانان

علیرضــا بیرانونــد دروازهبــان تیــم فوتبال پرسپولیس ایران در پایان لیگ قهرمانان آســیا از ســوی کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــه عنــوان بهتریــن دروازهبان انتخاب شــد. این دروازهبان در طــول مســابقات در مجمــوع ۷ کلینشــیت بــه ثبــت رســاند. بعــد از بیرانوند، سانگ از تیم چونبوک موتورز کره جنوبــی با پنج کلینشــیت در رده دوم بهترین دروازهبانها قرار گرفت. ■ واکنــش AFC بــه نایــب قهرمانــی پرسپولیس

صفحهرسمیتوئیترلیگقهرمانان آســیا پس از تساوی پرسپولیس مقابل کاشــیما در دیــدار برگشــت و کســب عنوان نایب قهرمانی این مسابقات با انتشار پستی خطاب به شاگردان برانکو نوشت: «شما قهرمانانه رقابت کردید و بــازی جوانمردانــهای را ارائــه دادید. برنامهریــزی و تمریــن کنیــد و دوبــاره بازگردید.» ■ حسینی:اینکثیفترینبازیممکنبود

ســیدجالل حســینی، کاپیتــان پرسپولیسپسازپایاندیداربرابرکاشیما کــه با قهرمانی این تیم خاتمه یافت، به خبرنــگاران گفــت: «شــرمنده هــواداران شدیم.اینکثیفترینبازیممکنبودکه میتوانستیمببینیم.بازیآنهابازیزشتی بود. بچههای ما تالش خود را کردند ولی تیمحریفکثیفبازیکرد.» ■ اینفانتینو: شــور و شــوق تماشــاگران ایرانی در اروپا هم نظیر ندارد

جیانــی اینفانتینــو رئیــس فیفــا در دیــدار بــا وزیــر ورزش و جوانــان گفت: باید احســاس و عشق هواداران فوتبال در ایــران را بــه دنیا معرفی کــرد و این شــور و شــوق تماشــاگران ایرانــی در اروپــا هــم نظیــر نــدارد. از تالشهــای دوســتم مســعود (ســلطانی فر) برای ایجــاد شــرایطی که بانوان هــم بتوانند در اســتادیوم های فوتبال حاضر شوند تشــکرًمیکنــم. خیلــی خوشــحالم مجددا در ایران هستم و در واقع مردم ایران با فوتبال نفس میکشند و عالقه آنها وصفناپذیر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.