3 نکته بودجه و توجه نمایندگان مجلس

Iran Newspaper - - صفحه اول - یحیی‌آل‌اسحاق وزیر‌بازرگانی‌دولت‌ سازندگی

قبل از آنکه بودجه89 را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم ابتدا باید از دولت به خاطر تنظیم بموقع بودجه قدردانی کرد. طی ســالهای گذشته بارها دیده شــد که دولتها بموقع بودجه را تقدیم مجلس نکردند و درخواســت یــک دوازدهم میدادند تا زمان برای تنظیم بودجه داشــته باشــند. از ایــنرو کار دولت در تنظیم بموقع بودجه میتواند گواه این باشد که میخواهد بر اســاس آن حرکت کند. اما بودجــه 98 دارای اعداد و ارقامی است که باید به دقت از سوی نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گیرد تا در سال آینده مردم با کمترین تورم و چالش روبهرو شوند. آنگونه که اعداد مهم بودجه را بررسی کردیم، این الیحه بهواقعیتنزدیکاستومانندگذشتهفاصلهمحسوسیبینواقعیتوپیشبینیها وجود ندارد. خاطرم هســت سالهای گذشته بودجهها به درستی پیشبینی نمیشد و همواره عملکرد دولت با بودجه فاصله داشت. هیچ زمان شاهد تحقق بودجههای عمرانی نبودیم و بیشترین درصد اجرایی شدن آن بین 15 تا 30 درصد است. در حال حاضــر نیز بودجه عمرانی با 3 هزار میلیارد تومــان افزایش به 65 هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد میتواند به پایان یافتن بخشی از پروژههای عمرانی منجر شود ولی به شرطی که عدد آن تحقق پیدا کند. با توجه به تجربیاتی که از قبل وجود داشت و اینکهدولتنمیخواهدمتممبدهدسعیکردهالیحهبودجه89 راعملیاتیترتنظیم کند. بر این اساس به عنوان اولین نکته از نمایندگان مجلس میخواهیم بودجه را به نحوی تصویب کنند که نیازی به ارائه متمم از سوی دولت نباشد. اگر چنین اتفاقی رخ دهدبخشهایمختلفاقتصادیوحتیبخشخصوصیصدمهمیبینند. دومیننکتهکهازمجلستوقعداریمبهآنتوجهشودایناستکهنمایندگانبراساس واقعیــات موجود بودجه 98 را تصویب کنند. موضوع دیگــری که اهمیت زیادی دارد، عملیاتیبودنبودجهاست.نمایندگانمجلسبابررسیاینامرمیتوانندبهاینمهم برسند که بودجه سال آینده تا چقدر عملیاتی است. اگر بودجه عملیاتی باشد بخش خصوصیدرشرایطباثباتتریمیتواندادامهحیاتبدهد. نکتهدیگریکهبایدبهآندقتشود،ایناستکهبودجهدرقالببرنامهششمواحکام باالدستی چون اقتصاد مقاومتی تنظیم شده باشد. نمایندگان مجلس اگر انحرافی از اینموضوعدیدندبایدنسبتبهاصالحآناقدامکنند. اگر بودجه ســال آینده براســاس برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی نباشد هر آن چیزی که سیاستگذاران برای آن زحمت کشیدند نادیده گرفته میشود. همانگونه که درسنواتگذشتهچنیناتفاقیافتاد.دولتهادرتنظیمبودجهبهبرنامههایباالدستی بیتوجهی کردند و نمونه بارز آن هم برنامه سوم و چهارم است. یکی از پیشبینیهای مناســب دولت در الیحه بودجه 98 قیمت نفت است. معتقدم قیمت 54 دالر برای نفت درســت اســت و امکان تحقق آن وجــود دارد. کاهش صــادرات روزانــه نفت از 2 میلیون و 400 هزار بشــکه ســالجاری به یک تا یک و نیم میلیون بشــکه در سال آینده در بودجه هم به درستی پیشبینی شده است. در این میان یکی از ابهامهایی که برای بخش خصوصی به وجود آمده قیمت 5700 تومان نرخ ارز در الیحه بودجه 98 است. تصور میکنم که دولت به صورت میانگین و با توجه به نیاز 14 میلیارد دالری کشور به کاالهای اساســی و با توجه به اختصاص ارز 4200 تومانی به کاالها اساســی و ارز نیما در حدود9 هزار تومان به عدد0075 تومان رسیده است. برای سالجاری در بودجه قیمت ارز 3500 تومان دیده شــده بود و حال با افزایش این عدد دو اتفاق میافتد. یک آنکه درآمــد دولــت باال میرود و میتواند با شــرایط بهتــری فعالیت کنــد. دوم اینکه با ارز 5700 تومان احتمال افزایش نرخ تورم وجود دارد. دستمزد حقوق بگیران برای سال آینده تنها قرار است02 درصد افزایش پیدا کند و این مهم با توجه به نرخ ارز پیشبینی شــده، رشد قیمتها را تقویت میکند و به تبع آن قدرت خرید مردم کاهش بیشتری پیدا میکند. برای آنکه تعادل اقتصادی حفظ شود، بایستی نرخ ارز را با دقت بیشتری تنظیم کرد. دولت باید پاسخگو باشد که با ارز0075 تومان احتمال کاهش قدرت خرید مردم وجود دارد. دولت بودجه 98 را نباید به گونهای تنظیم کند که قدرت خرید مردم تحت تأثیر قرار گیرد. موضوع مهم دیگری که امیدواریم در بودجه مدنظر قرار گرفته باشد، فروش داراییهای دولت است. اعدادی که از حجم دارایی دولت رسانهای شده غیرقابل تصور است. از اینرو یکی از کارهایی که سیاستگذاران باید انجام دهند، تعیین تکلیفداراییهایمازاداست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.