3000451213‌:کمایپ‌‌021‌-‌88769075‌:نفلت

هــر روز بــا شــما در اینجــا خواهیــم بــود، صدای شــما، حرف شما و پیشــنهاد شــما را می شنویم و میخوانیم و بازگو می کنیم. با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

Iran Newspaper - - صفحه اول -

کســی جوابگــوی ســهام ســیمان خــرم آباد نیســت / ‪0912 ...979‬ - قم: من یک زن خانه دار هســتم. در ســال 85 از طریــق روزنامههــای رســمی کــه ســهام ســیمان خــرم آباد را با مشــارکت بانک ســپه تبلیغ میکردنــد 20 میلیون تومان ســهام خریداری کردم اما تا به حال نه کارخانه راهاندازی شــده اســت و نه مســئوالن این کارخانه جواب درســتی به من میدهند. با اســتانداری و اداره صنایــع خــرم آباد هــم که تماس میگیریم آنها نیــز جوابی به ما نمیدهند. از مســئوالن خواهشــمندم مــرا راهنمایی کنند کــه چگونه به حق و حقوقم برسم.

نحوه بررسی خانوادههای تحت پوشش سبد کاال / یک مخاطب: از دولت محتــرم درخواســت داریــم حاال که قرار اســت مبلغی بهعنوان ســبد کاال یا بسته حمایتی به اقشار کم درآمد پرداخت شود طوری برنامهریزی کنند که این مبالغ به افراد نیازمند پرداخت شود. در بررسی درآمد خانواده پیشنهاد میکنــم درآمــد جمع خانــواده را مالک قرار دهند نه درآمــد یک نفر که به نظرم عادالنهتر است.

مشــکل تهیــه ارز دانشــجویان خــارج از کشــور / آقــای کرمــی: چــه کســی پاســخگوی وضعیت دانشــجویانی اســت که در خارج از کشــور مشــغول به تحصیل هســتند. خانواده این دانشــجویان جهت تهیه ارز و ارسال آن برای فرزنــدان خــود با مشــکل مواجه هســتند و هیچ کــس هم به فکــر حل این مشکل نیست.

عدم پرداخت سود سهام شرکت ایران خودرو / حاتم بشیری - کرمانشاه: 10 سال است که سهامدار جزئی شرکت ایران خودرو هستم و در این مدت هیچ گونه سود سهامی به ما پرداخت نشده است. شرکت میتواند به جای سود، یک خودرو به ما تحویل دهد.

ترمیم حقوق بازنشســتههای تأمین اجتماعی / یــک مخاطب: اینجانب بازنشسته تأمین اجتماعی هستم و با پرداخت حق بیمه 11 ساله بازنشسته شدهام و حقوق بازنشستگیام کمتر از 500 هزار تومان است. میخواستم از مسئوالن درخواست کنم فکری به حال ترمیم حقوق من و امثال من کنند که با این مقدار ســابقه بازنشســته شــدهاند. با این تورم و گرانی و این مقدار حقوق چطور میتوان زندگی را اداره کرد؟

ایــران خــودرو بــه تعهدات خــود عمــل نمیکند / آقــای خزایی - مشــهد: اردیبهشــت امسال در ســایت ایران خودرو، خودرو دنا ثبتنام کردم و قرار بود شــهریورماه خودرو اینجانب را تحویل دهنــد ولی با پیگیریهای انجام شــده از ایران خودرو به نتیجهای نرســیدیم و مشخص هم نیست خودرو را چه زمانی تحویل میدهند.

کمک به فرزند بیمار / یک مخاطب: دختر 4 سالهای دارم که در سن یک و نیم سالگی دچار سکته مغزی شده و تاکنون تحت درمان است و با توجه بــه بــاال بودن هزینه درمان و خرید دارو و همین طور انجام کار درمانی توان تأمین هزینههای درمانی دخترم را ندارم. از مردم عزیز و مسئوالن محترم تقاضای کمک دارم.

حــق الزحمه ناچیز شــیفت دوم آموزش و پــرورش / آقــای غالمی: با 30 ســال ســابقه در آموزش و پرورش مشغول به کار هســتم. دو سه سال است کــه آمــوزش و پرورش جهت کار در شــیفت دوم هیچ گونــه ابالغی برای ما صادر نکرده است و همچنین برای کار در شیفت دوم دستمزد ساالنه 300 هزار تومان در نظر گرفتهاند، یعنی روزانه هزار تومان به اینجانب پرداخت میشــود. با این وضع گرانی و باال رفتن هزینهها این مقدار پرداختی بســیار ناچیز است. لطفاً مسئوالن آموزش و پرورش به این موضوع رسیدگی کنند و پاسخگو باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.