با فساد چه کنیم

اساتید دانشگاه راهکارهای علمی خود را مطرح کردند

Iran Newspaper - - صفحه اول -

2

محمدفاضلی: در ایران هیچ کس متولیسنجش رسمیفسادنیست

حسینراغفر: ریشهاصلیفساد نابرابریهایناموجه و ساختاری است

علیربیعی: فقداندموکراسی همهجانبهفسادزیادی را ایجاد می کند

فرشادمؤمنی: در هر دوره رونق درآمدهای نفتی،خشونتورزی سیاسیافزایشمییابد

حسنعابدیجعفری: مبارزهبافساد بدون دانش و علم عینفساداست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.