ضرورت توسعه همکاری های منطقه ای

Iran Newspaper - - News - اخبار

رئیــس جمهــوری ایــران در حاشــیه دومیــن کنفرانــس رؤســای مجالس شش کشور آسیایی با رؤسای مجلس کشورهای روسیه، افغانســتان، پاکســتان، ترکیــه جداگانه دیــدار و گفتوگــو کرد. به گزارش پایگاه اطاعرسانی دولت، حسن روحانی در دیدار «والودین ویتساو» رئیس مجلس دومای روسیه، روابط و همکاریهای ایران و روسیه را دوستانه و رو به گسترش دانســت و تأکیــد کرد: جمهوری اســامی ایران آمادگــی دارد تــا از همه ظرفیتهای موجود برای توسعه مناسبات همهجانبه با روسیه استفاده کند و کشورهای ثالث قادر به ایجاد خلل در مناســبات دوجانبه، منطقهای و بینالمللی ایران و روســیه نیستند. روحانی افزود: همکاری در زمینه انرژی، ســرمایهگذاری مشترک، کشاورزی و حمل و نقل، از جمله احداث خط آهن اینچه برون – گرمســار، از نمونههای موفق همکاری دوجانبه ایران و روســیه اســت. رئیس جمهوری ایران با اشاره به طرح اتصال راهآهن بندرعباس به رشت و پس از آن به آستارا، گفت: استفاده از این مسیر میتواند زمان حمل کاال و بار را از هندوستان به مسکو به نصف تقلیل دهد. رئیس مجلس دومای روسیه نیز در این دیدار توسعه روابط دوستانه ایران و روسیه را حائز اهمیت دانست و افزود: خوشبختانه در سالهای اخیر مناسبات تهران – مسکو براســاس اهتمام و دوســتی رؤســای جمهوری دو کشور بسرعت پیشــرفت کرده و در حال توسعه است. رئیــس جمهــوری اســامی ایران در دیــدار بن علــی ییلدریم، رئیــس مجلس ترکیه نیــز بــا قدردانی از مواضع خوب رئیس جمهوری و دولــت ترکیه در برابر تحریمهای غیرقانونــی دولت امریکا علیه ایــران، گفت: ایران قــدردان اهتمام رئیس جمهوری و دولــت ترکیــه برای گســترش همکاریها بــا جمهوری اســامی ایران اســت و از آن اســتقبال میکند.روحانی همچنین در دیدار «اسد قیصر» رئیس مجلس پاکستان با اشــاره به لزوم توســعه مناسبات همهجانبه ایران و پاکســتان بویژه در مسیر مبارزه با تروریسم، گفت: امروز جدیت و تاش همگانی برای مبارزه با تروریسم و افراطیگری بســیار حائز اهمیت است. رئیس جمهوری ضمن اظهار امیدواری از اینکه همکاری نیروهای امنیتی و مسلح دو کشور باعث شود تا امنترین مرزها را بین ایران و پاکستان داشته باشیم، گفت: امیدوارم هفت نیروی مرزبانی ایران که در خاک پاکستان گروگان گروههای تروریســتی هســتند، با فعالیت جدیتر ارتش پاکستان هر چه سریعتر آزاد شــده و ســالم به ایران بازگردند. رئیس مجلس پاکســتان نیز در این دیدار تأکید کرد: پاکستان آماده هرگونه تعامل با ایران در مبارزه با تروریسم و توسعه امنیت منطقهای اســت.روحانی همچنین در دیــدار عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس افغانســتان روابــط اقتصادی ایران و افغانســتان را نیازمند یک تحول جدی دانســت و تأکید کرد که تهران آماده هر نوع مســاعدت و همکاری با کابل در حوزههای اقتصادی اســت. رئیس جمهوری با بیان اینکه تاش داریم خط آهن چابهار به زاهدان هر چه سریعتر به بهرهبرداری برســد و در ادامه نیز به افغانستان متصل شود، گفت: منطقه چابهار فرصــت بســیار خوبی بــرای گســترش همکاریهــای اقتصــادی دو کشــور و فرصتی مناسب برای سرمایهگذاری سرمایهگذاران منطقهای است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.