منتجبنیا:مجبوربهاستعفاشدم

Iran Newspaper - - News -

قائم مقام پیشــین دبیرکل حزب اعتماد ملی گفت: پس از شــکلگیری هســتهای در درون حزب اعتماد ملی و کارهای خودســرانه این هســته مجبور به اســتعفا از سمت قائم مقامی دبیرکل شدم. رســول منتجب نیا در این باره به ایرنا گفت: بعد از ســال 88 ما تا سال 92 از فعالیت ممنــوع بودیــم و از ســال 92 کــه خــود من وارد صحنه شــدم، احســاس کــردم که به بازســازی نیاز اســت؛ لذا این کار را شــروع کردم و در حال توسعه بودیم. اعتماد ملی داشت جای خود را در سطح کشور باز میکرد که در درون حزب یک هستهای به وجود آمد که با آنچه ما در نظر داشتیم کاماً متفاوت بود. این هسته اندیشه و هدفگذاری دیگری داشــت و با بیرون هم ارتباط داشــتند.وی همچنین گفت: ظرف این دو- سه سال خیلی تاش کردیم که بتوانیم بحران را مدیریت و همه اعضا را هماهنگ کنیم، ولی متأسفانه موفق نشدیم و منجر به این شد که من و بسیاری از نیروهای ارزشمند از حزب کنارهگیری کردیم. این نماینده پیشین مجلس یادآور شد: پس از کنارهگیری ما دوســتان و شــخصیتهایی از سراسر کشور درخواست میکنند و فشار میآورند که تشکیات جدیدی شکل بگیرد، بنابراین در حال بسترسازی برای تشکیل حزب جدید هستیم و در طول هفته نیز مجموعه ماقاتهایی برای انجام این کار داریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.