سخنرانیپزشکیاندردانشگاهتبریزناتمامماند

Iran Newspaper - - News -

ســخنرانی نایــب رئیس مجلس در تاالر وحدت دانشــگاه تبریــز به دلیل تنش آفرینی اقلیت محدودی از دانشجویان نیمه تمام ماند.به گزارش برنا مسعود پزشــکیان کــه به دعــوت انجمن اســامی دانشــجویان دانشــگاه تبریــز در تاالر وحدت این مجموعه حاضر شده بود در حین سخنرانی با اعتراضهای شدید عدهای از دانشجویان حاضر روبهرو شد و بعد از انتقاد از این نوع رفتارها سالن را تــرک کــرد.در این برنامه عدهای اندک از دانشــجویان با انتقادهای تند حین سخنرانی نایب رئیس اول مجلس شورای اسامی اخال ایجاد کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.