روایتربیعی از فساد یقه سفیدها و آبی ها

Iran Newspaper - - News -

علــی ربیعی، اســتاد دانشــگاه تهران از تأثیر فســاد بــر افزایش هزینه توســعه و نیز ســختتر کردن زندگی مردم گفت و اینکه فســاد بــه دلیل ناهمســانی شــناختی، تــا پایینتریــن الیههای جامعه نیز سرایت میکند. او با تکیه بر پژوهش یکی از اســتادان دانشــگاه، گفت که به طور سرانه هر ایرانی از فساد، 100 هزار تومان از دست میدهد. ربیعــی بــا بیــان اینکــه فســاد از بیــن رفتنــی نیســت، امــا قابــل کنتــرل اســت، از سیاســتهای فســادزا، نظام اداری فســادزا و عامل انســانی فســادزا گفت و درباره سیســتماتیک بــودن فســاد، اظهــار کرد: اگر درباره فســاد حــرف میزنیــم، تنها به دولت توجه میکنیم، درحالی که امروز از نهادهای مدنی تا دانشــگاه و رســانه هم درگیر فساد هستند. ویبابیاناینکهفساددوسطحدارد،دربارهفسادیقهسفیدهاگفتکهفسادیقهسفیدها از نظر حجم پول زیاد است، اما فساد یقه آبیها از نظر تعداد. او در زمینه رویکرد سیاســی به فســاد نیز گفت که فقدان دموکراســی همهجانبه و پیدایش دموکراسی صوری فساد زیادی را ایجاد میکند، همچنین احزاب سیاسی ناکارآمــد، نهادهــای مدنــی غیرناظــر و حامیپــروری ابعادی هســتند که فســاد با رویکرد سیاسی را تبیین میکنند. ربیعــی در رویکــرد کارگر-کارفرما به فســاد هم اظهــار کرد: منظــور از این رویکرد، جایی اســت کــه کارگــر و کارفرما یکی میشــوند، همچنین مســأله حامــی پروری، یعنــی قدرتمندان کســانی را در پســتها میگمارند تا منافع آنــان را تأمین کنند، یکی از عوامل دیگر بروز فساد است. او راهکارهــای مبــارزه بــا فســاد را به ســه بعــد اصاحــات ســاختاری، برنامههای انضباطی و ارتقای آموزشــی و فرهنگی تقســیمبندی و تصریح کرد: ما تنها به یک بعد فساد توجه کردیم و به همین دلیل نتوانستیم در مبارزه با فساد موفق باشیم. اصــاح نظــام نمایندگــی، مقابلــه بــا انتصابــات حزبــی، ایجــاد پایگاههــای قوی اطاعاتــی، کــم و اثربخــش شــدن نهادهــای نظارتــی از راهکارهــای ربیعــی برای مقابله با فساد در ایران بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.