اطالعاتیازنامهجهانگیریبهرهبری

Iran Newspaper - - News -

خبر اول اینکه ، عضو شــورای مشورتی رئیس دولت اصالحــات گفت نامه اســحاق جهانگیــری به رهبر انقالب مربوط به حدود شــش مــاه قبل یعنی بعد از حــوادث دیماه بوده اســت. اخیراً در برخی رســانهها عنوان شــده بود معــاون اول رئیسجمهــوری در نامهای پنج صفحــهای خطاب به رهبر انقالب با تشــریح مشــکالت کشــور، بــرای حل این مشــکالت، خواســتار وحدت نیروهای جامعه شــده و در ذیل نامه، یکــی از راههای برونرفت از مشکالت را آزادی محصوران و رفع محدودیتها دانسته است. بعد از انتشار این خبر، رضا صالحی امیری، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسالمی طی یادداشــتی در روزنامه شــرق این خبر را تلویحاً تایید کرد، اما نوشت: «نمونه دیگر بداخالقی انتشار نامه محرمانه منتسب به آقای جهانگیری اســت که در آن دغدغههای معاون اول نسبت به اوضاع حساس کنونی برای مقامات عالی نظام ارسال شده است. ایشان نسبت به تداوم وضع موجــود اعالم نگرانی کرده و خواهان تصمیمات اساســی و بنیادی برای عبــور از چالشهــای موجــود شــدهاند.» بعــد از این خبر بــود که عبداهلل ناصری به ایرنا گفت این نامه بعد از حوادث دی ماه نوشته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.