مدیرمسئول سایت دولت بهار به حبس محکوم شد

Iran Newspaper - - News -

شنیدیمکه،وکیل مدیرمسئول سایت «دولت بهار» ارگان احمدینژادیها، از محکومیت سه سال حبس موکلش در دادگاه بدوی خبر داد. حامد خاکی مجرد،وکیلمدافعمحمدحسینحیدریدرگفتوگوباایرناگفت:موکلمدر دادگاه بدوی که در شعبه٨٢ دادگاه انقالب اسالمی به ریاست قاضی محمد مقیسهبااتهامنشراکاذیبواقدامعلیهامنیتملیبرگزارشد،بهتحملسه سالحبسمحکومشدهاست.ویادامهداد:حکمحیدریبهبندهابالغشده اســت و نســبت به آن اعتراض کردیم.خاکی مجرد درباره وضعیت پرونده قبلی و حکم یک سال و نیم حبس موکلش در شعبه٠٦٠١ دادگاه کیفری دو نیزگفت:بهاینحکمهماعتراضکردیموپروندهمربوطهدرمرحلهتجدید نظر قرار دارد. دوم اردیبهشت امسال بود که خبر دستگیری محمد حسین حیدریمدیرمسئولسایتدولتبهاردرمنزلشمنتشرشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.