اولینواکنشبهدرخواستبازنشستگیامامانجمعه

Iran Newspaper - - News -

دســت آخر اینکه، آیتاهلل محسن مجتهدشبســتری امام جمعه سابق تبریز درباره درخواســت یکی از ائمه جمعه از مقام معظم رهبری برای قــرار دادن ایــن ســمت در شــمول قانون منــع بهکارگیری بازنشســتگان میگویــد: هرچنــد این قانون خوبی اســت، اما اطــالق فراگیــر آن درباره همه مناصب از جمله ائمه جمعه شاید درست نباشد. جمعه گذشته، حجتاالســالم ســیدجواد رکنــی، امــام جمعــه بندرلنگــه از رهبــری درخواســت کرده اســت قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، شامل ائمه جمعه هم بشود. وی ضمن اعالم آمادگی برای کنارهگیری از این سمت، بر این نکته تأکید کرده اســت: «امثال ما کار خودشان را کردند و االن هم بهتر از این نمیتوانند کار کنند و این نیز طبیعی است و ما باید خودمان پیشقدم شویم تا جوانان بانشاط و پرتالش در این جایگاهها قرار بگیرند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.