بازداشت4 متهمحادثهتروریستیچابهار

Iran Newspaper - - News -

دادســتان زاهدان از دســتگیری ۴ متهــم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار خبر داد. به گزارش میزان، حجتاالسالم موحــدیراد بــا بیــان اینکــه ایــن افــراد در شهرســتانهای مختلف اســتان سیســتان و بلوچستان دســتگیر شــدهاند، افزود: این پرونده در مجتمــع ویژه جرائم امنیتی در مرکز اســتان سیســتان و بلوچســتان رســیدگی خواهد شد. دادستان زاهدان همچنین گفت: تحقیقات در مورد نقش متهمان در عملیات تروریستی و شناسایی سایر متهمان ادامه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.