عارف: حل مشکالت کشور در گرو همدلی است

Iran Newspaper - - News -

رئیس فراکســیون امید گفت: تصمیمســازان باید در مدیریت و رفع مشکالت به مردم و نخبگان دلسوز اعتماد کنند. به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در دیدار با اعضای هیأت مدیره سازمان مردم نهاد شمیم (مجمع یزدی تباران) گفت: حل مشکالت کشور در گرو همدلی مردم و مسئوالن و گروههای مختلف سیاســی و اجتماعی، عقالنیت و پرهیز از غوغاســاالری و حرکتهای نمایشی است و علیرغم فشارهای زیاد با توجه به اشراف بر عمق و ریشه گرفتاریها انتظــار مــیرود از روشهــای پوپولیســتی و عوامفریبانه پرهیز شــود. اعتماد و همگرایی در سطح نخبگان و دلسوزان از میان همه سالیق موجود و عالقهمند کشــور و نظام انتظار اســت. رئیس فراکســیون امید تأکید کرد: تصمیمســازان باید در مدیریت و رفع مشــکالت به مردم و نخبگان دلســوز اعتماد کنند و در تصمیمات به نظرات صاحبنظران مستقل و دلسوز رجوع کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.