گشایشنمایشگاهتوانمندیهاینیرویدریایی

Iran Newspaper - - News -

نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای فنی و تخصصی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اســالمی ایران گشــایش یافت. به گزارش ایرنا، ایننمایشگاه دیروز (شــنبه) با حضور امیر دریادار حبیباهلل ســیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگکننــده ارتش و امیر دریادار حســین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش در ســتاد فرماندهی این نیرو آغاز به کار کرد. در این نمایشــگاه عالوه بر نمایش بخشهایی از سیســتمهای دفاعی به کار گرفته شــده در ناوشــکنها، بخشی از تجهیزات زیردریاییهای کالس غدیر نیز به نمایش در آمدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.