سورپرایز اوپک برای جهان

اکثر رسانههای بینالمللی توافق کاهش تولید نفت اوپک را شوکه کننده میدانند

Iran Newspaper - - News - ریحانه یاسینی خبرنگار

«خوشــبختانه اوپــک تولیــد نفــت را در همین ســطح حفــظ خواهد کرد و آن را محــدود نمیکند. جهان نه نیاز دارد و نــه میخواهــد کــه قیمتهای باالتــری بــرای نفــت ببینــد!» دونالد ترامــپ 5 دســامبر، دو روز پیــش از آنکــه نتیجــه نشســت اوپک منتشــر شــود، چنین توئیت کرده بود. حاال که اجــالس به پایان رســیده، تولید نفت ۰۰۸ هزار بشــکه کاهــش یافته و البته ایران هم از این قاعده مستثنی شده، تمام بــازی بر خــالف پیشبینیهای رئیــس جمهــوری امریکا پیــش رفته اســت. ایــن ســه گــزاره، چیزی اســت که تقریبــاً تمام رســانههای جهان در گزارشهــا و اخبارشــان از اوپــک روی آنهــا تأکید داشــتند. رســانه امریکایی نیویــورک تایمــز در تیتــر گزارشــی مینویســد:«اوپک و متحدانــش، در مقابــل ترامپ، تولید نفــت را کاهش دادنــد.» رســانه انگلیســی رویتــرز در یکی از گزارش هایش تیتر زده:«اوپک چــراغ ســبز ایــران را بــرای کاهــش ۰۰۸هــزار بشــکه در روز گرفــت.» این رســانه در عنوان گزارشــی دیگر آورده اســت:«اوپک و روســیه بــرای کاهش تولیــد برخــالف فشــار ترامــپ توافق کردهانــد.» بلومبــرگ دربــاره همین توافــق مینویســد:«توافق فراتــر از حــد انتظــار اوپــک بعــد از ماراتــن مذاکرات.» پایگاه خبری اویل پرایس نیــز در عنــوان دو گــزارش نوشــته اســت:«اوپک در توافق لحظه آخری بازارهــا را ســورپرایز کــرد، افزایــش قیمتها بعد از توافق اوپک.» ■ ایران، برنده میدان اوپک؟ «ایــران برنده این مذاکرات پرمنازعه بود، چرا که گفته میشود معافیت از کاهش تولیــد را به خاطر تحریمهای امریــکا دریافــت کــرده اســت.این موفقیــت در ســازمان اوپک به دنبال نشستهای دوجانبه میان روسیه به عنوان واسطه اصلی میان عربستان و ایران صورت گرفته است.» بلومبرگ در یکی از اولین گزارشهایی که بعد از انتشــار خبر نشســت اوپک منتشــر کــرد، چنیــن ایــران را پیــروز میــدان معرفــی کــرد. ایــن رســانه در ادامــه آورده اســت:«قیمتها ۸.5 درصــد در لندن افزایش یافت، این مسألهای اســت کــه خطــر عصبانیــت دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری امریــکا را افزایش میدهد چرا که او از این گروه خواســته بود، قیمتهــا را پایین نگه دارنــد.» هــری چیلینووریــان، رئیس بخــش اســتراتژی بازارهــای کاال در BNP به این رسانه میگوید:«با توجه بــه اینکــه انتظارات دربــاره خروجی ایــن نشســت گفتــه شــده بــود، حــاال نتیجه آن یک ســورپرایز است. اوپک حــاال ســکان بــازار نفــت را در دســت گرفتــه اســت، در حالــی کــه روزهــای گذشــته غالبــاً غایــب بــود.» رویتــرز در گزارشــی با برجســته کــردن نقش روســیه در مخالفت با ترامــپ، بارها بــه معافیــت ایــران از کاهــش تولید نفت اشــاره کــرده و در بخشــی از این گــزارش بــا عنــوان ماراتــن دو روزه مینویسد:«بعد از ساعتها مذاکره، ایران به اوپک چراغ ســبز نشان داد و روســیه نیز گفت که حاضر به کاهش تولیــد اســت. در نهایت ایــران، لیبی و ونزوئــال معافیــت مؤثــری دریافت کردند امــا نیجریه کــه از ژانویه ۷۱۰۲ مستثنی شده بود، حاضر به مشارکت در کاهش تولید شــد.» هلیما کرفت، مدیرعامل شــرکت بازارهای سرمایه RBC به رویتــرز میگوید:«این توافق فراتــر از انتظــارات اســت اما جلســه بعــدی در مــاه آوریــل برای ســرعت بخشــیدن بــه برنامهریزیهــا بســیار مهــم خواهــد بــود. البتــه مــا اصــالً نمیدانیــم کــه تحریمهای ایــران در آینده چه تصویری خواهد داشت. ما نمیدانیم که چه حجمی از تولیدات ایران از بازار خارج خواهد شد.» اکثر رسانههای خارجی نیز در گزارش هایشان نقش بیژن زنگنه، وزیر نفت را در رســیدن بــه این توافق برجســته کردهاند. ســی ان بیســی در گزارشی مینویســد:«تحریمهای امریکا علیه ایــران، ســومین تولیدکننــده بــزرگ اوپــک، صادرات این کشــور را به طرز قابل توجهی کاهش داده است. بیژن زنگنــه، وزیــر انــرژی ایــران اســتدالل کــرد کــه کشــور او نبایــد بــه خاطــر تحریمهایی که از ســوی ســعودیها هــم حمایــت میشــود، مجبــور بــه کاهش تولید شــود. در نهایت، اوپک موافقــت ایــران را بــه همــراه لیبــی و ونزوئال پذیرفت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.