دستور رهبر انقالب به بانک مرکزی برای تقویت ارزش پول ملی

Iran Newspaper - - News -

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به دیدار اخیر خود با رهبر معظم انقاب اســامی از دســتور ایشان بــه این بانک بــرای تقویت هرچــه بیشــتر ارزش پول ملی و نیــز رعایت اســتقال بانــک مرکزی خبــر داد. به گزارش بانــک مرکــزی، عبدالناصــر همتــی در جلســه دورهای بــا مدیــران عامــل بانکها تأکید کــرد: بانک مرکــزی و نظام بانکــی تمــام تــوان مدیریتــی و کارشناســی خــود را بــرای تحقــق منویات رهبــر انقاب به کار میبنــدد. او همچنین با اشــاره بــه تأکید رئیــس جمهوری درخصــوص تأمین ســرمایه در گردش و نقدینگــی مورد نیاز تولید از مدیران عامل بانکها خواســت تســهیات برای سرمایه در گردش تولید را در اولویت قرار دهند و برای پرداخت تسهیات به واحدهــای تولیدی که بهره وری دارند، ســازوکارهایی تعیین کنند. رئیس کل بانــک مرکزی بــا یادآوری برنامه بانک مرکزی برای اجــرای عملیات بازار باز با هدف مدیریت سیاستهای پولی و سود بانکی، پیشبینیهای انجام شده در قانــون بودجه ســال 1398 برای تحقــق این برنامه را بــرای مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی تشریح کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.