مشکلدریافتارزشرکتهایهواپیمایی برطرفشد

Iran Newspaper - - News -

وزیر راه وشهرســازی با توجه به مشــکات شــرکتهای هواپیمایی برای تأمیــن ارز مــورد نیاز خود از بانک مرکزی گفت: مشــکل این شــرکتها برای دریافت ارز از ســامانه نیما برطرف شــده اســت. چندی پیش یک مقام مســئول در صنعت هواپیمایی گفته بود: تخصیص ارز از ســامانه نیما به شرکتهای هواپیمایی بسیار به سختی و مشقت انجام میشود. بــه گونــهای که از هر 10 پرونده در این زمینه، فقــط یک پرونده موفق به دریافت ارز از سامانه نیما میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.