محدودیتسنیبرایهواپیماهای خریداریشده

Iran Newspaper - - News - مقصود اسعدی دبیر انجمن شرکتهای هوایی

بر اســاس ســند چشــمانداز تــا افــق 1404 ایران بــه حدود 550 هواپیمــا نیــاز دارد. تعداد نــاوگان مــا در حال حاضر 310 عدد اســت. براساس قانون تحریمهای جدید امریکا هواپیماهایــی کــه بیــش از 10 درصد قطعــات و تکنولوژی آنهــا امریکایــی اســت منــع خریــد دارنــد بنابرایــن خرید هواپیماهای دســت دوم هنوز در دســتور کار شرکتها قرار دارد.دستورالعملسازمانهواپیماییکشوریتعیینکرده که ســال ساخت هواپیمای خریداری شــده نباید از سال 1998 بیشتر باشد یعنی متوســط عمر 20 ســال برای هواپیمای دســت دوم مورد تأیید اســت. هنوز برای خرید هواپیمای روســی یا چینی شــرکتها تصمیم قطعی نگرفتهاند. از طرفی ساز و کارهای مالی با توجه به بازگشت تحریمها محدودیتهایی برای شرکتها ایجاد کرده و کار سخت شده است با این حال ایرالینها تاش میکنند علی رغم تحریم مشکل خود را حل کنند. تحریم برای صنعت هوایی ناآشنا و جدید نیست و شرکتها مکانیزمهای تأمین هواپیما و قطعه را میدانند. برای تأمین قطعه در گذشته هم مشکل داشتیم و این مشکل جدیدی نیست اما با بازگشت تحریمها هزینهخریدبرخیقطعات05درصدافزایشیافتهاست.قطعاتخریداریشده و مورد استفاده حتماً باید گواهینامههای الزم را کسب کرده باشد. بیشتر قطعات بعد از اوورهال و تعمیر دوباره مورد استفاده قرار میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.