هواپیمای دست دوم اولویت دارد

Iran Newspaper - - News - علیرضا منظری کارشناس هوایی

تحریــم همیشــه شــرایط خاصــی را ایجــاد میکند بــا اینکه تحریمهایجدیدمحدودیتهایسختتریبرایمبادالت پولــی بــا ایران لحاظ کرده اســت اما با توجه بــه تجربهای که داریــم دورزدن تحریمهــا و اضافه کردن هواپیمــا به ناوگان ادامــه دارد. اینکــه در این شــرایط شــرکتها خریــد چه نوع هواپیمایــی را مورد نظر دارند بحث مفصلی اســت. به نظر میرسد خرید هواپیمای دست دوم بر هواپیمای نو اولویت دارد. در خریــد هواپیمــای نو مجبوریم هواپیمایی بخریم کــه قطعات امریکایی در ســاخت آنًکمتر از 10 درصد باشــد بنابراین با این محدودیت هواپیمای روســی یا چینی تقریبا تنها گزینه ما خواهد بود. باید هواپیمایی بخریم که در شرایط تحریم در دسترس است و تأمین قطعات آن امکان پذیر است زمینه تعمیر آن در کشور باشد و از نظر عملیاتی و آموزشی در ایران سابقهدار باشد. خرید هواپیمای دست دوم در زمان تحریم از نظر ساز و کارهای قوانین راحتتر است. متوسط عمر ناوگان ما باال و بیشــتر از 20 ســال است. از هواپیماهای موجود حدود 150 هواپیما بهدلیل مشکل موتوریاقطعهزمینگیراست.اماباتوجهبهشرایطاقتصادیوافزایشقیمتبلیتو هزینه استفاده از هواپیما دیگر نمیتوانیم با قطعیت بگوییم که به002 هواپیما برای نوســازی نیاز داریم. بر اساس آمار امسال آمار سفرهای هوایی 20 درصد کمتر شده بنابراین این آمار روی پیشبینیهای قبلی در مورد تعداد ناوگان مورد نیاز اثر دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.