شرایط خاص آب و هوایی ایران در پروازها

Iran Newspaper - - News - علیرضاجهانگیریان رئیس سابق سازمان هواپیمایی کشوری

بــرای خریــد هواپیمــا بــه منظــور رفــع نیاز کشــور هــر نوع هواپیماییکهاستانداردهایبینالمللیراپشتسرگذاشته و پیشینه پروازی بهتری داشته باشد اولویت دارد. در خرید هواپیما باید به شرایط آب و هوایی ایران بسیار دقت داشته باشــیم هر هواپیمایی قابلیت پرواز در شــرایط هوایی ایران را ندارد. ممکن اســت هواپیماهای نو که اکنون برای برخی شرکتها در اولویت خرید است متناسب با شرایط اقلیمی کشور ما نباشد.نکته دیگر اینکه هواپیمایی که قصد خرید آن را داریم باید عملکرد خود را در سطح بینالمللی نشان داده باشد و تعداد پروازهای آن به قدری باشد که ما بتوانیم بر اســاس آن تصمیمگیری کنیم کــه این هواپیما چه میزان امنیت دارد. فرودگاههای ایران بهخاطر شــرایط جغرافیایی در مناطق پســت و بلند قرار دارد.درواقعشرایطجغرافیاییایرانشرایطیخاصاستوکشورهایکمتریاین نوع شرایط جغرافیایی را دارند. آب و هوای چهارفصل ایران شرایطی برای پروازها ایجاد میکند. برخی هواپیماها قابلیت پرواز در هوای سرد و برخی قابلیت پرواز در مناطق گرم را ندارند. ساخت برخی هواپیماها با توجه به شرایط منطقه ای است که مناسب هر آب و هوایی نیست. با توجه به تجربه ای که سالها در صنعت هوایی و در شــرایط تحریم تحمیلی بر این صنعــت داریم باید در خرید هواپیما تمامی جوانب را در نظر بگیریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.