آغاز اصالح قیمت خودرو از سوی خودروسازان

عبور سیاستگذار از تصمیم های پوپولیستی

Iran Newspaper - - News - مرجان اسالمی فر خبرنگار

گام اول اصــاح قیمــت خودروهــا در ســه محصولــی کــه مشــتری زیادی ندارند، آغاز شــد. اصــاح قیمتها به مشــتریان ثابت کرد کــه قیمت فعلی کارخانههــا ادامــه دار نخواهــد بــود و دیگــر متقاضیــان خرید خــودرو نباید قیمتهــای گذشــته را دنبــال کننــد. آنگونــه کــه روزنامه ایران اطــاع یافته بود قیمت خودروها بین 5 تا 10 درصد کمتــر از حاشــیه بــازار خواهد شــد. لذا خودروها بر اســاس وابســتگیای که به واردات دارنــد درصــد افزایــش قیمت شان متغیر خواهد بود. قیمتگــذاری کــه بــرای خودروهــای تنــدر پیــکاپ، وانــت آریســان و پارس اتومــات اتفــاق افتــاده نشــان میدهد کــه خودروســازان دیگــر تــوان تولید با قیمتهای گذشــته را ندارند و بایستی اصــاح قیمــت در تمــام خودروهــا رخ دهــد. در جــدول پیــش رو قیمــت خودروهــای اصــاح شــده از ســوی خودروســاز و قیمت بازار آمده اســت. محمدرضــا نجفــی منــش رئیــس انجمــن صنایع همگن نیــرو محرکه و قطعه سازان درباره قیمت خودروهای داخلی گفــت: از اینکه سیاســتگذاران در اعــام قیمتهــا تعلــل میکنند ما هــم گایــه داریــم و نمیدانیم چــرا با صنعت خودرو اینگونه رفتار میشود. وی در گفــت و گــو بــا «ایــران» افــزود: سیاســتگذاران افزایــش قیمت خودرو را تأییــد کردنــد و میدانند قیمتهای گذشــته بــا دالر 3800 تومانــی بــوده اســت حال چرا بــا تحلیلهای صورت گرفته و جلســاتی که برگزار شده است قیمتهای جدید اعام نمیشود. رئیــس انجمــن صنایــع همگــن نیــرو محرکــه و قطعــه ســازان خاطرنشــان کــرد: فــروش خــودرو در حاشــیه بــازار رخــداد جدیــدی در صنعــت خــودرو نیســت و دهــه 70 هــم چنیــن اتفاقی افتاد و همه از آزادسازی قیمت خودرو راضــی بودند. حال چــرا در این مقطع برخیها نسبت به آزادسازی نرخها که میتواند باعث کاهــش قیمت خودرو در بازار شود، مخالفت میکنند. وی اذعان داشــت: قیمتهایی که روز گذشــته اصاح شد هیچ تبعات منفی در بازار نداشــت امــا میتوان اطمینان داد که در آیندهای نزدیک قیمتها در بازار کاهش پیدا میکند. نجفــی منــش گفــت: امیــدوارم دولتمــردان تردیدهــا را کنــار بگذارنــد و قیمتهــای اصــاح شــده را اعــام کننــد. ادامــه شــرایط فعلــی بــه ضــرر صنعــت خــودرو، مــردم و ســوددهی دالالن اســت. وی تأکیــد کــرد: قیمــت 5 درصــد پایینتــر از نــرخ بــازار باعث

خواهد شــد کــه صنعت خــودرو ادامه حیــات بدهــد و از زیان بیــش از 6 هزار میلیارد تومان فاصله بگیرد. هر روزی که سیاســتگذاران در اعام قیمتهای جدیــد تأخیــر کننــد بــه ضــرر صنعت خودرو عمل میکنند. ■ قیمــت خــودرو در بــازار کاهش پیدا می کند ســعید موتمنــی رئیــس اتحادیــه نمایشگاه داران خودرو هم از موافقان آزادســازی قیمــت خــودرو اســت. وی میگوید: اگر قیمت کارخانهای اصاح نشــود قیمتهــا در بــازار افزایــش بیشــتری پیــدا خواهــد کــرد و دالالن تقویت میشــوند. وی افزود: شــاید در روزهــای اول آزادســازی قیمتهــا تــا حدودی قیمــت خودرو در بــازار گران شــود اما این امر دائمــی نخواهد بود و به مرور زمان به سمت کاهش قیمت حرکت خواهیم کرد.

■ خودروســازان تمهیداتی بیندیشــند که خودرو به خریداران واقعی برسد شــهابالدین بیمقــدار، رئیــس فراکســیون حمایــت از صنعــت قطعهســازی هــم به مهر گفته اســت: جلســهای میــان خودروســازان و قطعهسازان با رئیس مجلس شورای اســامی برگزار شده و بر این اساس با توجه بــه اینکــه خودروســازان بر این باورنــد که ســود آنهــا بابــت تغییرات قیمــت خودرو در بازار صفر اســت و از تغییرات قیمتی حاشــیه بازار، سودی نمیبرنــد، تصمیــم بــر ایــن گرفتــه شــد کــه بــرای خودروهایــی کــه تحت قیمتگــذاری شــورای رقابت به شــمار نمیرونــد، خودروســازان بــر اســاس سنجه بازار اقدام کرده و نرخ را تعیین کنند؛ بر این اســاس تغییــرات قیمت ۴ محصــول ایرانخــودرو نیــز در ایــن جهت انجام شــده است. وی افزود: بر اســاس تصمیماتی که در این جلســه لحاظ شد، قرار بر این است که در مورد خودروهــای کمتر از ۵۴ میلیون تومان نیــز، کارگــروه تنظیم بازار بــا همکاری ســازمان حمایــت مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان، بــه یــک تصمیــم مشترک برسند و قیمت این خودروها را به صورت رسمی تغییر دهند. البته پیشــنهادات مطرح شده در آن جلسه این بــود کــه خودروســازان تمهیداتی بیندیشــند کــه خــودرو بــه خریــداران واقعــی اختصــاص یافته و پــول آن به صــورت اقســاطی از مــردم دریافــت شــود؛ اگر ایــن اتفاق رخ دهد، دســت دالالن قطع خواهد شد. ■ مجــوز افزایــش قیمــت خــودرو تــا 5 درصدکمترازحاشیهبازاردادهشد در ایــن میــان یــک مقــام مســئول در صنعت خودروســازی به تسنیم گفته اســت: خودروســازان مجــوز افزایــش قیمــت خــودرو تــا 5 درصــد کمتــر از حاشیه بازار را دریافت کردهاند و فعاً ایــن موضــوع را در تعــداد اندکــی از محصوالت خود اعمال کردهاند. البته رقــم 5 درصــد کمتــر از حاشــیه بــازار حداقلی است و ممکن است در برخی محصوالت این درصد قیمتها بیشتر از 5 درصد حاشیه بازار هم برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.