ثبات در بازار میوه شب یلدا با هماهنگی تعزیرات

Iran Newspaper - - News -

اسداهلل کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی از رکود و آرامش حاکم بر بازار خبر داد وگفت:جلساتمتعددیراباهمراهیسازمانتعزیرات،وزارتصنعت،معدن و تجارت، اتاق اصناف ایران و تهران برای هماهنگی و ایجاد و ثبات قیمتها در شــب یلدا داشتهایم. هدف ما این اســت تا تمامی اقشار جامعه در شب یلدا که ســنت و آیین دیرینه اســت بتوانند این شب را جشــن بگیرند و تمام تاشمان را برای کنترل قیمتها و عرضه کافی میوه و مرکبات به بازار خواهیم داشت. تاش کردهایم برای عرضه میوههای پراستقبال شب یلدا مانند هندوانه و انار عرضه به میزان کافی داشــته باشــیم تا از افزایش قیمت آن جلوگیری شود و همه اصناف باید دست به دست هم دهند تا مردم بتوانند خریدشان را انجام دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.