نباید توانایی ایران در مبارزه با مواد مخدر و تروریسم ضربه ببیند

هشدار روحانی به غرب در کنفرانس رؤسای مجالس ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه

Iran Newspaper - - News -

هشدار همزمان رئیس جمهوری به اروپا و امریــکا؛ تحریمها میتواند بــر دیواری کــه جمهــوری اســالمی ایــران در برابــر تروریســم و موادمخــدر کشــیده اســت، رخنهای ایجاد کند.

حســن روحانــی دیــروز در دومیــن کنفرانــس رؤســای مجالــس ایــران، افغانســتان، پاکســتان، ترکیــه، چیــن و روســیه، با اشــاره به هزینههــای مادی و انســانی ایران در مقابله با ترانزیت مواد مخدر و تروریسم، تأکید کرد: از غربیها انتظــار نداریم کــه سهمشــان را در ازای امنیــت و ثباتــی کــه بــرای آنهــا تأمیــن کردهایم، بپردازند اما بدانند که با تحریم ایــران، به توانایی ما بــرای مبارزه با مواد مخدر و تروریسم آسیب میزنند.

او بــه تحریمکنندگان هشــدار داد که اگر تواناییهــای ایران در مبــارزه با مواد مخــدر و تروریســم در خاســتگاه آنهــا ضربهای ببیند؛ نخواهید توانســت از زیر آوار مــواد مخدر، پناهجویان و بمب ها و ترورها به سالمت خارج شوید.

رئیس جمهــوری درعین حــال، هم راهکارهای جمهوری اسالمی ایران برای تحقق «منطقه قویتر» به جای «قویتر در منطقه» را تشریح کرد و هم امریکا را دولتی «مســئولیت گریــز» توصیف کرد که بــا تحریمها بهعنوان شــکل بارزی از تروریســم، ملــت مــا را هدف قــرار داده است.

بهگــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت جمهوری، در ادامه، متن کامل سخنرانی حجتاالسالم حسن روحانی در این کنفرانس را میخوانید: ■ ایران، بزرگترین قربانی تروریسم

جهــان امروز مــا شــاهد چالشهای پیچیــدهای اعــم از تغییــرات آب و هوایــی، بحرانهای اقتصادی، توســعه نیافتگی، تجاوز و جنگ، فقر و گرسنگی، یکجانبهگرایی، افراط گرایی و تروریســم است.

جمهــوری اســالمی ایــران بهعنــوان بزرگتریــن قربانــی تروریســم، از بــدو تأسیس تاکنون با این پدیده شوم مواجه بــوده و از ایــن بابــت متحمل خســارات جانــی و مالــی ســنگینی شــده اســت. اقدامات تروریستی ازجمله شهادت ۲7 نفــر از نمایندگان مجلــس، دولتمردان و سیاســتمداران در یک بمبگذاری در ســال 06۳۱ و شــهادت رئیسجمهوری و نخســتوزیر وقــت کشــور، از ســوی تروریســتها در بمبگــذاری دیگــری در همــان ســال و شــهادت بیــش از 7۱ هزارنفر از مردم عادی در طول 40 ســال گذشته بهدست گروهکهای تروریستی که هم اینک متأســفانه در اروپا و امریکا تحت حمایت دولتهای غربی هستند، شــهادت دانشمندان هســتهای در اوایل ایــن دهــه توســط عوامــل تروریســتی دولتهــای بیگانــه، حملــه تروریســتی داعــش در ســال گذشــته بــه مجلــس شورای اسالمی و حادثه تروریستی اخیر در شــهر اهواز و همچنیــن حادثه دو روز گذشــته در چابهــار، کوچکترین خللی در عــزم و اراده دولت و ملت ایران برای مبارزه بیامان با تمامی اشکال تروریسم وارد نکرده و نخواهد کرد. ■ خــروج امریــکا از برجــام و اعمــال تحریمهــا، مصداق تروریســم اقتصادی است

امــروزه امنیــت ابعــاد گســتردهتری نســبت به گذشــته دارد. مســائلی مانند امنیــت اقتصــادی، امنیــت فرهنگــی، امنیــت سیاســی، امنیــت اجتماعــی و روانــی جامعه مــا را در بر گرفته و اخالل در هر کدام میتواند در حوزه تروریســم تعریــف شــود. تحریمهــای اقتصــادی ظالمانه و غیرقانونی امریکا علیه ملت شــریف ایــران بهعنوان شــکل بــارزی از تروریســم، ملــت مــا را هدف قــرار داده اســت. تروریســم اقتصــادی بــه معنای وحشــتآفرینی در مــورد اقتصــاد یــک کشــور و ایجــاد رعــب و تــرس در دیگــر کشــورها جهــت ممانعــت از تجــارت و ســرمایهگذاری در کشــور هــدف اســت. خــروج امریکا از برجــام و اعمال مجدد تحریمهــا و اقدامــات ایــن دولــت علیه جمهــوری اســالمی ایــران و شــرکای تجــاریاش نمونــه بــارز تروریســم اقتصادی است. ■ فقر، ریشه خشونتهای تروریستی

منطقه مــا امروز در مقطع حســاس تاریخــی قــرار گرفته اســت. مقطعی که در آن تروریســتها، خشــونت طلبــان و قانونشــکنان جهانــی، بهدنبــال راهانداختــن گردابــی از خشــونت، فقــر، تحریــم، بحران، ترور و کودتا از پاکســتان تا ایران، از افغانســتان تا روسیه و از چین تــا ترکیــه هســتند. آنهــا نمیخواهند ما دورهم جمع شویم؛ گفتوگو کنیم، کناِر هم بنشینیم و همدل و همزبان باشیم؛ امــا آنهــا بایــد بدانند ایــن اراده ماســت که دســت در دســت هم، بر این دشمن مشــترک غلبــه کنیــم؛ امــا این پیــروزی مســتلزم این است که همگی مسئولیت خــود را بــرای خشــکاندن ریشــههای خشونتبهیادداشتهباشیم؛موفقیتما نیازمند ارادهای مستمر و خستگیناپذیر در کشــف سرچشــمههای تباهــی و کوشــش دســته جمعــی در خشــکاندن این ریشههاســت. فقر و فساد و نابرابری از مهمتریــن ریشــههای خشــونتهای تروریستی در این منطقه است.

در فضــای توســعه نیافتگــی اســت که اشــکال گوناگــون بزهــکاری، قاچاق، پولشــویی و تروریســم بــه یکدیگــر ملحــق شــده و امنیــت انســانی جوامع را نابــود میکنند. صــدای مردم منطقه بخوبــی شــنیده میشــود کــه میگویند: جنــگ و خونریــزی بــس اســت، آوارگی و بیخانمانــی، فقــر و گرســنگی، دیوارکشــی و همسایهکشــی، نفــرت و کینه، عقبماندگــی و تبعیض، تحریم و تحقیــر کافــی اســت. زنــان و دختــران تحمــل بردگــی و محرومیــت دوبــاره از تحصیــل و اشــتغال را ندارنــد، کــودکان از برهنگــی و آوارگــی خســته شــدهاند و شهرها و روستاها دیگر انفجار و سوختن و ویرانی را برنمیتابند. ■ ضــرورت انعطــاف حاکمیتهــای منطقه

دخالتهای سیاســی و نظامی اجازه نمیدهــد کــه جوامــع رشــد طبیعــی و راه حلهــای مرســوم خودشــان را در مواجهه با اختالفات و مشــکالت بیابند. مداخلهگران با پاشــیدن بــذر اختالف و نفــرت، کینه و خشــونت را درو میکنند. بایــد بیندیشــیم کــه چگونــه میتوانیم آنهایــی کــه آگاهانــه میلیاردهــا دالر از درآمدهــای نفتــی را بــرای تعمیــق اختالفــات و افزودن بر نابردباری صرف میکنند، متوقف کنیم؛ در برابر مداخله گــران و زورگویــان بایســتیم و تــرور و وحشت را بیپشتوانه بگذاریم.

امــروز هماهنگــی و همــکاری اســت کــه امنیــت میآفرینــد. بــرای مقابلــه بــا خطــرات مشــترکی کــه مــرز و قلمرو نمیشناســد بایــد نگاهــی تــازه بــه مــرز و قلمــرو در پیــش بگیریــم. بایــد حاکمیتهــای منعطفتــری داشــته باشیم که با تقسیم عادالنه مسئولیت در برابر تهدیدات مشترک ما سازگار باشد.

اگــر میخواهیم به ســیل پناهجویان پایــان دهیــم، بایــد خشــونت و جنگ را افســار بزنیم. اگر میخواهیم تروریســم را شکســت دهیم باید به پیکار پولهای ناپاک بشتابیم و برای چنین نبردی باید از کارآمــدی حکمرانی یکدیگر حمایت کنیم تا دیگر جایی برای پلیدیها نماند.

مــا در اینجــا گردهــم آمدهایــم تا به خــود و دیگران یادآور شــویم که ملتها و دولتهــای مــا در پیوند بــا یکدیگرند. مــا از زمانــهای دور و از تاریخــی کهــن با هــم بودهایــم؛ فرهنگهای مــا در داد و ســتدی ســرزنده و پویا، تمدنی مشترک آفریدهانــد. تمدنی که از چیــن بزرگ تا آناتولــی پهناور و از روســیه فراخ تا فالت ایران گسترده شــده و رسالتی سترگ در تمدن آســیایی به دوش کشــیده اســت. مــا فرزنــدان تمدنهای بزرگی هســتیم که اینک ما را به حراســت و ارتقای خود فــرا مــی خواننــد. بگذارید بــه صراحت بگویم: ما در معرض یورشی همه جانبه هســتیم که نه تنها هویت و اســتقالل ما را تهدیــد میکنــد، بلکــه مصمم اســت پیوندهای دیرپای ما را از هم بگسلد. ■گســتاخیهای امریــکا را تحمــل نمیکنیم

کشــوری کــه جنگــی تجاری بــا چین بــه راه انداختــه، بــه پاکســتان طعنــه میزنــد، افغانســتان را تحقیــر، ترکیه را تنبیه، روســیه را تهدید و ایران را تحریم میکنــد، متهــم ردیف اول در شکســتن پیوندهاســت. اگرامریــکا گمــان میکند که میتواند ما را از هم جدا کند، ســخت بر خطاســت. وقتــی تجارت چیــن را در تنگنا میگذارند، همه ما زیان میبینیم. وقتی به پاکســتان طعنــه میزنند، همه ما آن اهانــت را جدی میگیریم. تحقیر افغانســتان، خــوار شــمردن ماســت. با تنبیــه ترکیه، ما هم مجازات میشــویم. هــرگاه روســیه را تهدیــد کننــد، مــا هــم امنیت خود را در مخاطره میبینیم؛ آن گاه که ایــران را تحریم میکنند، همه ما را از مواهب تجارت بینالمللی، امنیت انرژی و توسعه پایداربی بهره میسازند و در واقــع همــه را تحریــم میکننــد. ما اینجا هســتیم تا بگوییم بنــا نداریم این گســتاخیها را تحمل کنیم. مــا در برابر آنها خواهیم ایستاد با تقویت همکاری و تعمیق پیوندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی میان خود. ■ هشداربهتحریمکنندگانایران

میخواهــم از تــالش ایــران در ایــن همــکاری و پیوندجویــی بگویــم. ایــران به حکم رســالت بزرگ خود امروز، ســد بزرگــی در برابــر ســوداگران خشــونت و دالالن فالکت بوده است و بهای سنگین این ایستادگی را هزاران نفر از دالوران ما با جان شــان پرداختهاند. ما ساالنه 800 میلیــون دالر برای مبارزه بــا مواد مخدر صرف میکنیــم که نتیجــه آن تضمین ســالمتی افزونتر ملتها از شــرق اروپا تا غرب امریکا و از شــمال آفریقا تا غرب آسیاســت. برای لحظهای تصور کنید که اگر رخنهای در این ســد ایجاد شــود؛ چه فاجعــهای به بار میآید. مــا در مبارزه با تروریسم به همین اندازه راسخ بودهایم. مــا در راه مبــارزه بیامــان با خشــونت و افراطیگــری هم صدها نفــر از نیروهای ارزشــمند خــود را فــدا کردهایــم و هــم ســاالنه میلیون ها دالر هزینــه کردهایم؛ بــدون ایــن فداکاریهــا و هزینههــا ایــن منطقــه، شــاهد ظهــور و قدرتگیــری خالفــت وحشــیانه داعــش در پهنــهای بسیار پهناور بود. دســتاورد این اهتمام، امنیــت جــان انســانها فــارغ از ملیت، قومیت و مذهب در سراسر جهان است. از غربیهــا انتظار نداریم که سهمشــان را در ازای امنیــت و ثباتــی که بــرای آنها تأمین کردهایم، بپردازند اما بدانند که با تحریم ایران، بــه توانایی ما برای مبارزه با مواد مخدر و تروریسم آسیب میزنند. بــه تحریمکنندگان هشــدار میدهم اگر تواناییهــای ما در مبارزه بــا مواد مخدر و تروریســم در خاســتگاه آنهــا ضربهای ببینــد؛ شــما نخواهیــد توانســت از زیــر آوار مــواد مخــدر، پناهجویــان و بمبها و ترورهــا بــه ســالمت خــارج شــوید. بــا تضعیــف ایــران از راه تحریــم، خیلیها در امــان نخواهنــد بــود؛ آنهــا کــه حرف مــا را باور ندارند، خوب اســت به نقشــه جغرافیانگاهیبیندازند. ■ 8 راهکار برای ایجاد منطقه قوی تر

پیروزیهــای گذشــته مــا بــر جنایت و خشــونت و تــرور، به معنــای تضمین پیروزیهای آینده نیست. این موضوع، یک کارزار دائمی و پایدار اســت که همه کشــورها باید در آن احســاس مسئولیت کنند و آماده همکاری و فداکاری باشند. رویارویــی بــا معضالتــی کــه سرشــتی فرامــرزی دارند نیازمنــد جهتگیریها و راه حلهــای فــرا مــرزی اســت و بایــد بدانیم کــه غالب تهدیــدات معاصر ما چنین سرشــتی دارند. از همین روســت کــه مــن اشــتیاق جمهــوری اســالمی ایران را به مشــارکت در ســاختن منطقه قویتر اعالم کــردهام؛ منطقــهای رها از ســلطه دیگــران که به خود متکی باشــد و از خــود نیرو بگیــرد و بر نیروی جمعی همه ملتها تکیه کند و بیفزاید. منطقه قویتر؛ نه محصور در جغرافیایی معین بلکه چراغ راهنمای ما در پیشــگاه ورود به دنیــای پســا امریکایی اســت؛ دنیایی کــه در آن امریــکا توانایــی ســلطه بــر دیگران را ندارد و این ملتها در مناطق جهان هســتند که در هم پیمانی با هم، آرزوهــای مشترکشــان را پی میگیرند. در راه تحقق منطقه قویتر همه ما باید بکوشیم که:

کنیم. پیوندهــای چندجانبه و دوجانبه را میان خود تحکیم

- ایجــاد امنیــت شــبکهای بــا همــه همســایگان خــود را در دســتور کار قــرار دهیم و حــس احترام به حاکمیت ملی آنها را به نمایش بگذاریم.

کنیم. چندجانبهگرایی را در دیپلماسی و قراردادهای تجاری تعقیب

- مشــارکت جــدی در فرآیندهــای صلحســازی در منطقه را داشــته باشیم و در عیــن تقویــت همهجانبــه قــدرت دفاعی، نظامیگری در سطح منطقهای را تقلیل دهیم.

- بــر تبــادالت مردمــی، علمــی و فرهنگی و گردشگری منطقهای، فارغ از تعلقات قومی و مذهبی بیفزاییم.

- زیرســاخت الزم را بــرای ترانزیــت و انتقــال انــرژی و اطالعــات بــا همــه همســایگان خــود و ســایر کشــورهای عالقهمنــد بــه اســتفاده از ظرفیتهای ترانزیتی، فراهم کنیم.

- از تجارت کاال و خدمات بخصوص کاالهــا و خدمــات فرهنگــی میــان همسایگانحمایتکنیم.

- به توازن قوای پایدار با همســایگان مبتنــی بر خویشــتنداری اســتراتژیک و عدم رقابت مخرب دست یابیم.

البتــه امریکا کشــوری مداخلــه جو و غیرســازنده اســت کــه نمیتوانــد هیــچ کشــور و منطقهای را در مسیر این آرمان یاری کند. انتظارات ما از امریکا مشخص اســت. از کســی کــه بــه دیوارهــا تعظیم میکنــد، انتظــار نداریــم کــه بــه پلهــا احتــرام بگــذارد. از آن مســئولیت گریز، نمیخواهیــم که به مســئولیت تــازهای گــردن بنهــد. از آن کــس کــه تمدنهــا را تحقیــر کــرده، نمیتــوان خواســت که نگهدارنــده پایههــای تمــدن مشــترک باشــد امــا هرکجــا کــه امریــکا در انهدام جوامــع ســهمی داشــته باشــد، اجــازه نخواهیــم داد کــه از هزینه خســارتها و ویرانیهابگریزد.

مسئولیت بر عهده ماست و امیدوارم در اینجا بتوانیم، سنگ بنای مستحکمی را برای دســت یافتن به آرمانها و تفوق بــر دشــواریها و تهدیــدات مشــترک پایــه بگذاریم. جمهوری اســالمی ایران مانند همیشــه آمــاده یاری رســاندن به رســالت خطیر تمدنی خود در همکاری با شماســت. هــر روز که میگــذرد بیش از قبــل بــه یقیــن میرســم که بــا همت صادقانه چین، روســیه، ترکیه، پاکستان و افغانستان، این رســالت را میتوان به سرانجام رساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.