رؤسای مجلس ۶ کشور حادثه تروریستی چابهار را محکوم کردند

Iran Newspaper - - News -

دومین کنفرانس رؤســای مجالس ۶ کشــور بــرای مقابله با تروریســم دیروز با صدور بیانیهای به کار خــود پایان داد. در جلســه دیروز ریاست کنفرانس از پاکســتان به ایران تحویل داده و مقرر شد کنفرانس سال آینده در کشور ترکیه برگزار شود. رؤسای مجالس ۶ کشــور در بیانیه خود اقدامات تروریســتی در کشــورهای عضــو از جمله حادثه تروریستی اخیر در چابهار را محکوم و اعالم کردند در خشکاندن ریشه تروریسم و محکومیــت حمایــت از تروریســم مصمــم هســتند. در بخشــی از ایــن بیانیه آمــده اســت: نگرانی عمیق خویــش را از اثرات مخرب تمامی اشــکال و مظاهر تروریســم بــر صلح، امنیت و توســعه بیــان داشــته و تأکید کردیم که تروریســم نباید به هیچ گونه دینی، تمدنی، ملتی یا قومیتی نســبت داده شــود و به همین دلیل مصمم هســتیم تا در جهت ریشــهکن کردن تمامی اشــکال تروریســم در منطقــه، ابتــکارات و تالشهای جمعی خویــش را تحکیم بخشــیم و بر نیاز به پیگیری امنیت مشترک، جامع، همکاری جویانه و پایدار، تقویت همکاریهای بــرد- برد، کنار گذاشــتن معیارهــای دوگانه و منافــع خودخواهانه، ژئوپلیتیکی در مقابلــه با تروریســم و تقویت گفتوگــو و همکاری میــان تمدنها و مذاهب مختلــف، ایجــاد و بهبود ســاز و کارهــای دوجانبــه و چندجانبه ضد تروریســم و تقویت همکاریهای ضد تروریســم در ســطح منطقه تأکیــد کردیم. این بیانیه افزوده است: سازمانهای امنیتی اعضای شرکت کننده را به ایجاد یک ساز و کار ویژه برای تبادل اطالعات آشکار و پنهان و رویههای خوب و درسهای آموخته شده برای جلوگیری و مبارزه با تروریسم و افراطگرایی تشویق کردیم. به منظور مبارزه با تروریسم بخصوص آن دسته از کشورهایی که قربانی تروریسم هستند، منطبق با تعهدات خود ذیل حقوق بینالملل و منشــور ملل متحد در اجتناب از فراهــم کــردن مأمــن برای تروریســتها و نیز اجــرای عدالت مبتنــی بر اصل اســترداد با تعقیب قانونی هر شــخصی که اقدامات تروریستی را مورد حمایت قرار داده یا آنها را تســهیل کرده یا در آن اقدامات مشــارکت کرده یا تالش برای مشارکت در تأمین مالی، برنامهریزی، آمادگی یا اجرای آن داشته است، کشورها را برای همکاری کامل فراخواندیم.

در بند دیگر بیانیه آمده است: تأکید کردیم که توافق جامع هستهای (برجام) مورد توافق جمهوری اســالمی ایران و گروه ۱+۵ به همراه اتحادیه اروپا که مورد تأیید قطعنامه ۱۳۲۲ شــورای امنیت ســازمان ملل اســت، دســتاوردی مهم در دیپلماســی چندجانبه به شمار میآید و ضرورت عاجل برای پایبندی و اجرای کامل تعهدات ذیل این قطعنامه مورد تصریح قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.