پرهیز از تفسیر دوگانه تروریسم ضروری است

Iran Newspaper - - News -

رئیــس دومــای روسیه با بیان اینکه باید فهــم کاملی از تروریســم داشــت، گفــت: بایــد مانــع تفاســیر دوگانه از تروریســم شد و منابع مالی تروریستها و دیالوگهای افراطی را از میــان برد. «والودین ویاچســالو» در ادامه با تأکید بر اینکه مبارزه با تروریسم در چارچوب پارلمان مهم است، عنوان کــرد: رئیسجمهور روســیه نیــز همواره معتقداستصرفاًبااتحادمیانکشورها میتــوان اهــداف مبــارزه با تروریســم را تأمین کرد. رئیس دومای روســیه افزود: الزم اســت مفهــوم مبــارزه با تروریســم بهصورت دقیق شناســایی شــود چرا که تروریســتها تالش دارند به کشــورهای مختلــف ضربه بزنند و امروز در شــمال آفریقــا و غــرب آســیا ســاکن شــدهاند. ویاچســالو با بیان اینکه امروز میتوانیم درباره بازگشــت ســوریها به کشور خود صحبــت کنیــم، گفــت: در حــال حاضر زمــان آن فرارســیده تــا زیرســاختهای الزم بــرای زندگی شــهروندان ســوری را در این کشور فراهم کنیم. عملیاتهای تروریســتی زیاد در افغانســتان، سوریه و ســایر کشــورها بیانگر این موضوع است که هنوز نمیتوانیم به طور کامل جهان را عاری از تروریسم بدانیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.