باید شبکههای مشترک ضد تروریستی ایجاد شود

Iran Newspaper - - News -

نایــب رئیــس پارلمــان چیــن بــا بیــان اینکــه هیــچ کشــوری نمیتواند بــه تنهایــی بــا تروریســم مبارزه کند، گفت: الزم است محل منابع مالی و تعیین سیاستهای تروریســتها را رصد کرده و شبکههای ضد تروریســتی ایجاد کنیــم. «چن زو» در ادامــه بــا تأکید بر اینکــه همکاریها در حــوزه تروریســم را بایــد بهصــورت مســتمر پیگیری کنیــم، اظهارداشــت: در ایــن مســیر الزم اســت از مکانیزمها و راهکارهایــی اســتفاده کــرده کــه همکاریهای مردمی و دینی را افزایش داده و سیاســت صحیحی بــرای مبارزه بــا تروریســم اتخاذ شــود. نایــب رئیس پارلمــان چیــن با بیــان اینکــه قوانین و فعالیتهــای میــان کشــورهای قربانی تروریسم باید یکسان شود، عنوان کرد: باید از گسترش سازمانهای تروریستی جلوگیــری کــرده و محل منابــع مالی و تعیین سیاستهای آنها را رصد کنیم؛ باید شبکههای مشترک ضد تروریستی ایجــاد کــرده و آنهــا را گســترش دهیم. همچنین الزم است از جذب جوانان در گروههای تروریستی به خاطر اشتغال و درآمدزایی جلوگیری کرده و راهکارهای قانونی در پارلمانها اندیشیده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.