جوانان فریب تروریستها را خوردهاند

Iran Newspaper - - News -

«اســد قیصــر» رئیــس مجلــس ملــی پاکســتان، بــا بیــان اینکــه تروریســم بایــد از ریشــه خشــکانده شــود، گفــت: در دو دهــه گذشــته منطقــه شــاهد بحــران تروریســم بــوده و متأســفانه به علت وجــود فقــر و گرســنگی و ناامنــی تروریســم در ایــن منطقــه بــال و پــر گرفته اســت و نســل جــوان نیز فریب دروغهای تروریستها را خوردهاند و در ایــن عرصه متأســفانه با نیتهای بدخواهانــه شــاهد از همگســیختگی هســتیم. از ایــنرو اگــر کاری نکنیــم قلــم تاریخ متــن مهربانانــهای برای منطقــه مــا نخواهــد نوشــت. وی اضافــه کــرد: پاکســتان در خصــوص مبــارزه بــا تروریســم جهتگیــری کــرده و در ایــن عرصــه اقدامــات و عملیــات موفقیتآمیــزی را بــرای مبــارزه بــا تروریســم صــورت داده و موفــق شــدهایم در ایــن رابطه از شــر تروریستها رها شویم. از طرف دیگر علمــای ما هم هــر کــدام از گروهها و اقدامات تروریســتی را کــه بهنام دین صــورت گرفتــه رد کردهانــد کــه ایــن خــود در کاهــش موفقیــت گروههای تروریستی تأثیر گذاشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.