تروریسم چالش اساسی روابط منطقهای است

Iran Newspaper - - News -

« عبد ا لر ئــو ف ابراهیمــی» رئیس مجلــس ملــی افغانســتان گفــت: افغانســتان تنهــا کشوری است که در دو دهه اخیر جوالنگاه تروریســتهای داخلــی و خارجــی بوده و در ایــن رابطــه بیشــترین آســیب را دیــده اســت، از طرف دیگر متأســفانه با وجود حضور نیروهــای نظامی خارجی، تروریســتها بیشــتر در کشــور مــا فعال بودهانــد. وی بــا اشــاره به حضــور فعال تروریســتها در افغانســتان وهمــکاری نکردنکشورهایمنطقهگفت:متأسفانه کشورهای منطقه نتوانستند نقش خود را در این رابطــه ایفا کنند. از طرف دیگر در حالــی که منطقه ما موقعیت ژئوپلتیک از نظر سیاســی و اقتصــادی دارد، قطعاً با همکاری همه جانبه کشــورها میتوان به توسعه و پیشرفت دست یافت و همه کشــورها را به رشد اقتصادی و اجتماعی رســاند. رئیس مجلس ملی افغانســتان با بیــان اینکه تروریســم چالش اساســی بــرای روابــط منطقــهای اســت، گفــت: بایــد در ایــن رابطه راهکارهای مناســبی پیشبینی شود تا عوامل رشد و فعالیت تروریســتها شناســایی و بــا تصویــب قوانیــن در مجالس زمینه مبــارزه با آنها فراهم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.