تبدیل برج باغ ها به مراکز فرهنگی هنری

شورای شهر تهران امروز بررسی می کند

Iran Newspaper - - News - حمیده امینی فرد خبرنگار

مصوبــه برج باغهــا که طی بیــش از یک دهــه گذشــته در ســاخت و ســاز باغهای شــهر تهــران مــاک عمــل بــود، بعــد از شــروع به کار شــورای پنجم شــهر تهران و در اواخــر ســال گذشــته بــا پیشــنهاد کمیســیون شهرســازی و معمــاری و کمیســیون ســامت و محیط زیست لغو شد و شــهرداری تهران به موجب یکی از تبصرههــای مصوبه، ملزم بــه ارائه طرح جایگزین مصوبه برج باغ شد. این الیحه پــس از برگــزاری جلســات کارشناســی متعدد معاونت شهرســازی شــهرداری با کمیسیون شهرسازی شــورای شهر، در روزهــای پایانــی شــهرداری محمد علی افشانی به شــورای شهر و کمیسیونهای مربوطه ارجاع شد. امروز الیحه جایگزین برج-بــاغ به صحن علنی شــورای شــهر می آید که در صورت تأیید شورا به شورای عالی شهرسازی کشور ارسال شود تا پس از تصویب جایگزین پیوســت سوم طرح جامع شــهر تهران شــود، ســپس با اباغ شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در ســطح شــهر تهران و مناطــق ۲۲ گانه الزم االجرا خواهد بود.

رئیسکمیسیونشهرسازیومعماری شورای شهر تهران درباره کلیات این الیحه بــه «ایــران» میگوید: یکــی از رویکردهای غالب در الیحه پیشــنهادی شــهرداری که تأکید شــورای شهر نیز بود، عدم بارگذاری یا بارگذاری حداقلی در باغها است، براین اســاس در ایــن طــرح جایگزیــن، دربــاره باغهای به هم پیوســته مثــل باغهای کن و فرحــزاد مقرر شــده اســت کــه مبتنی بر پیوستهای مطالعاتی، شــرایط اقلیمی و موقعیت درختــان و باغهای آن منطقه نســبت بــه تدویــن و تصویــب طرحهــای موضعیاقدامشود.

محمد ساالری ادامه میدهد: در این طرح، ما شهرداری تهران را ملزم به تهیه

طرحهــای موضعی کردیم که براســاس آن طرحهــا ســاخت و ســازهای حداقلی متناســب با آن عرصهها صــورت گیرد یا نوع بهرهبرداری از این باغها تعیین شود. وی دربــاره باغهــای پراکنــده و تک باغها هــم اینطور توضیح داد: شــهر تهــران از گذشــته به باغ شــهر و خانــه باغهایی که در شــمال، شــمال غرب و شــمال شــرق آن قــرار دارد مشــهور بــوده و متأســفانه طی دهههای گذشــته بخــش عمده این باغها از بین رفته که یکی از علتهای آن مصوبه برج باغ بوده اســت. وی تصریح کرد: براســاس آمار و بانــک اطاعاتی که معاونت شهرســازی شــهرداری به شــورا ارائــه کــرده اســت ، ۷۵ درصــد باغهــای پراکنــده موجود شــهر تهــران در مقیاس باغ های۰۰۰۵ متر به باال هستند که ارزش اکولوژیکی باالیــی دارند. در مورد باغهای پراکنــده در طرح جایگزین برج باغ، ســه مقیــاس از باغها را تعریــف کردیم که در

ضوابط تعیین شده برای ساخت و ساز تا حد زیادی سعی شد مطابق ضوابط ماده ۴۱ زمین شهری که در کل کشور به موجب قانون حفظ و گسترش باغها ماک عمل است، مد نظر قرار گیرد.

برایــن اســاس باغهــای زیــر ۰۰۰۳ مترمربــع حداکثــر میتواننــد ۲ طبقــه بــا حداکثــر ۵۱ درصد ســطح اشــغال یعنی مجموعــاً۰۳ درصد تراکم ســاخت وســاز داشــته باشــند. باغ هــای ۳ تا ۵ هــزار متر مربع حداکثر ســه طبقه با ســطح اشغال حداکثــر ۵۱ درصــد و مجموعــاً۵۴ درصد تراکــم و باغ هــای ۵ هزار مترمربــع به باال حداکثر ۴ طبقه و سطح اشغال ۵۱ درصد و با تراکم ۰۶ درصد ســاخت و ســاز انجام دهند.ساالریبابیاناینکهدربارهایجادزیر زمیــن نیز بحثهای جدی صورت گرفت و به این تصمیم رســیدیم که محدودیت جدی در زمینه زیر زمیــن و گودبرداری در باغهااعمالکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.