تغییر کاربری بازداشتگاه کهریزک

Iran Newspaper - - News -

رییــس پلیــس پایتخــت بــا اشــاره بــه لــزوم ســاماندهی معتــادان متجاهر گفــت: فرمانده نیــروی انتظامی پس از چندین جلســه مشورتی و کارشناســی، تدبیر کردند که بازداشــتگاه کهریزک پس از آماده ســازی و مناســب ســازی، به محلی برای نگهداری و بازپروری معتادان متجاهر تبدیل شود تا بخشی از مشکات این حوزه رفع شــود به گزارش پلیس تهران ، ســردار حسین رحیمی افزود: یکی از آســیب های اجتماعی کانشــهر تهران، وجود معتادان متجاهر در اماکن عمومی همچون خیابان ها، پارک ها، وســط اتوبان ها و زیر پل ها اســت که حضور آنان زمینه بروز جرایمی همچون ســرقت را فراهم می کند که گایه شــهروندان را به دنبال دارد و خواســتار جمع آوری آنان هستند. بارها اعام کــرده ایم که پلیس می تواند در کمترین زمــان ممکن، معتادان متجاهر را از ســطح شــهر جمع آوری کند اما مســئله مهــم در این قضیــه، نگهداری و بازپروری آنان اســت که نیازمند مکان مناسب و کافی برای این موضوع می باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.