بسته حمایتی برای ۱۳۱ هزار بیمار خاص و صعبالعالج

Iran Newspaper - - News -

رئیــس مرکز مدیریــت پیوند و درمــان بیماریهای وزارت بهداشــت گفت: بســته حمایتی برای ۱۳۱هزار بیمار خاص و صعبالعاج اباغ شد، این بسته که ۳۱ بیماری خاص و صعبالعاج شامل بیماریهای تاالسمی، هموفیلی، دیالیز خونی، دیالیز صفاقــی، ام اس، EB (پروانهای)، ،MPS پیوند کلیه، پیوند کبــد، پیوند قلب، پیونــد پانکراس، پیونــد روده و پیوند ریه را پوشــش میدهد، ساالنه حدود ۴هزار میلیارد ریال بودجه نیاز دارد. بهگزارش ایسنا، دکتر مهدی شادنوش گفت: در این بسته حمایتی که از دهم آذرماه امسال قابلیت اجرایی پیدا کرده است، تمام خدمات بیماران خاص رایگان میشود و تنها در پیوندها فرانشــیزی که از قبل هم وجود داشــت دریافت میشــود. وی ادامه داد: در این بسته، حفاظت مالی بیماران خاص و صعب العاج در برابر هزینههای باالی ایــن بیماران که مشــکات زیادی را بــرای خانواده آنها میتواند بــه وجود آورد، دیده شده است. خدماتی که در این بسته برای بیماران خاص و صعبالعاج دیده شده است، شامل خدمات تشخیصی، درمانی، دارویی و توانبخشی است. وی گفت این گروه از بیماران میتوانند تمام خدمات درمانی و داروییشان را در بیمارستانهایدانشگاهیدریافتکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.