انتقال موفقیتآمیز گورخرها به پارک ملی کویر

Iran Newspaper - - News -

معاون محیط طبیعی و تنوع زیســتی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به فاز دوم انتقال گورخر به پارک ملی کویر، گفت: در این فاز چهار رأس گورخر، شامل یک رأس گور خر نر بالغ و سه رأس ماده از سایت تکثیر و پرورش گوراب یــزد به پارک ملی کویر با موفقیت منتقل شــد. به گزارش پایگاه اطاعرســانی ســازمان حفاظت محیط زیســت، حمید ظهرابی گفت: بر اساس برنامهریزی انجــام شــده در آینده نزدیک چند رأس گورخر دیگــر از مراکز تکثیر و نگهداری فارس و کرمان به این پارک منتقل خواهند شد. ظهرابی گفت: پارک ملی کویر با مســاحت ۰۰4 هزار هکتار در جنوب شــهر گرمســار واقع شده و بواسطه دوری از مراکز مســکونی در شــرایط فعلی امنترین و بیتعارضترین منطقه تحت مدیریت کشــور است این منطقه تا دهه ۰6 زیســتگاه گورخر آسیایی بوده اما با توجه به هجوم و اســتقرار دامداران و تخریب زیســتگاه و شــکار بیرویه در اوایل انقاب در این پارک منقرض شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.