نرود از دلم هرگز

Iran Newspaper - - News -

«بــه عنــوان موزیســین کــه ۵۲ ســال است کار اجرا میکند، همیشه ترجیح دادهام بــه جای انجــام کارهای نو، آثار قدیمــی را زنده کنم تا شــنیده شــوند» این عبارات که بخشــی از صحبتهای پری ملکی است، از فعالیتی تازه برای زنــده کردن نام یکــی از فعاالن عرصه موسیقی حکایت دارد. ملکی تصمیم دارد در برنامهای با عنوان «نرود ز دلم هرگــز» یــاد و خاطره ایــرج تیمورتاش ترانهســرای دهــه ســی و چهــل را زنده کند. در این برنامه که روز سهشــنبه 0۲ آذرماه در تاالر وحدت برگزار میشود، عــاوه بر رونمایی از کتــاب «ترانههای تیمورتــاش، زندگــی و زمانــه ایــرج تیمورتــاش» نوشــته امیــد ایرانمهــر، قــرار اســت گروه موســیقی «خنیــا» به سرپرستی پری ملکی آثار این ترانهسرا را بازخوانــی کنــد؛ کارهایی کــه به گفته ملکی این روزها نسخه با کیفیت پائین آنها موجود اســت و بســیاری از آنها در این سالها هرگز شنیده نشده است. او در نشســت خبری این برنامه که صبح روز شــنبه در تــاالر وحــدت برگزار شــد اطمینان داده که مثل همیشــه از خط قرمزها عبور نکــرده و همه اقدامات با کســب مجوز انجام شــده است. ملکی درباره انگیزهاش بــرای اجرای این کار و ادای دیــن به تیمورتاش گفته: «قبل از هرچیزی شــاید شــروع این کار ادای دین و احساســی بود که به این هنرمند داشتهایم. تیمورتــاش از زمــان قدیــم یکــی از دوستان نزدیک ما و همکار همسرم در دبیرستان مرجان بوده است. 0۲ ساله بودم که من را به وزارت فرهنگ و هنر برد و از آن زمان همکاری حرفهای من با او شروع شد.» این خواننده موسیقی ســنتی دربــاره هدفــش از اجــرای این برنامــه هــم گفته: «مــا فرهنــگ غنی در ایــن زمینــه داشــتهایم. کارهــای بســیار زیبایــی وجــود دارد کــه جوانان ما آنهــا را نمیشناســند و ایــن وظیفه ما موزیســینها اســت که ایــن کارها را معرفی کنیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.