تالش برای بینالمللی شدن یک جشنواره

Iran Newspaper - - News -

اجراهای پنجمین جشــنواره موســیقی «نوای خرم» در حالی به پایان رسید که دست اندرکاران برگزاری این رویداد از تاش برای بینالمللی شدن جشنواره و تغییر سیاستهای بخش رقابتی در دورههــای آتی خبر دادند. جمعه ۵۱ آذرماه در چهارمیــن و آخرین روز از برگزاری جشنواره موسیقی «نوای خرم» بیش از 0۹ هنرمند در بخش «اجرای گروهی»، ۳۲ هنرمند در بخش «تک نوازی»، ۳۵ هنرمند در بخش «دو و سه نوازی» آثار خود را در معرض رقابت هیأت داوران گذاشتند. بردیا صدرنوری مدیر برگزاری پنجمین جشــنواره و جایــزه موســیقی همایون خــرم (نوای خــرم)در خصوص ایــن دوره از جشنواره بیان داشت: اگر روند جشنواره به همین صورت پیش رود، قطعاً در سال آینده میزبان شرکتکنندگان بیشتری خواهیم بود البته ما بر طبق برنامه مدونی که داریم، تصمیم داریم از سال آینده یک فراخوان منطقهای را منتشر کنیم زیرا اگر با همین روند پیش برویم ممکن است برای سال آینده مجبور شویم که تعدادی از داوریهایمان را در اســتانها انجام دهیم چرا که تعداد شرکتکنندگان در حال افزایش است و حتماً باید به شکلی ساختارمند فضای مناسب تری را برای بخش رقابتی ایجاد کنیم. تاش برای برگزاری جشنواره در سطوح بینالمللی یکی دیگر از اهداف ماست که امیدوارم بتوانیم شاهد تحقق آن باشیم به عبارتی ما میخواهیم بــرای کشــورهایی که فارســی زبان بوده و به موســیقی ارائه شــده در این جشــنواره عاقهمندند، شرایطی را فراهم کنیم که در فضای مجازی آثارشان را ارائه دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.