نشست ویژه «سولژنیتسین» در شهر کتاب

Iran Newspaper - - News -

نشســت ویژه شــهر کتاب بــا عنــوان «سولژنیتســین و ادبیات مهاجرت» نویســنده معاصر روســیه به مناســبت فرارسیدن صدمین سالروز تولد وی، سهشنبه بیستم آذرماه برپا میشود. سولژنیتسین به سبب عقاید ضداستالینی خود در زندان و تبعید بود و بسیاری از نوشتههای او شرححالگونه است که در آنها بشدت از نظام حاکم انتقاد میکند که از جمله آنها میتوان به «یک روز از زندگی ایوان دنیســوویچ» اشــاره کرد.آثار وی در نهایت منجر به اخراج وی از کشــورش شــد، البته او بعد از دریافت نوبل ادبیات به روسیه بازگشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.