دوره آموزش داستاننویسی «آل جالل»

Iran Newspaper - - News -

دوازدهمین دوره آموزش داستاننویسی آل جال با حضور بیش از 00۲ نویسنده از سراســر کشــور آغــاز به کار کــرد. در این دوره ســهروزه که با حضور بیــش از 00۲ ادبجو از سراسر کشور برگزار میشود، نویسندگان و استادان برتر داستاننویسی کشور تدریس خواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.