معرفی داوران جشنواره «قصهگویی»

Iran Newspaper - - News -

طیاحکامجداگانهایازسویمحمدرضازمردیان،معاونفرهنگیکانونپرورش فکری کودکان و نوجوانان و رئیس جشنواره بیست و یکم، داوران بیست و یکمین جشــنواره بینالمللی قصهگویی معرفی شدند. مرحله پایانی جشنواره امسال با حضور قصهگویان ایرانی و خارجی ٦۲ تا ۹۲ آذرماه در تهران برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.