رونمایی تیزر مستند «زیر صفر مرزی»

Iran Newspaper - - News -

تیزر مســتند «زیر صفر مرزی» به نویســندگی و کارگردانی مهدی افشــارنیک که در بخش آوینی دوازدهمین جشــنواره «ســینماحقیقت» حضور دارد، رونمایی شــد. در خاصه داستان این فیلم آمده است: «محمود درویش نویسنده عرب میگوید جنگ پایان خواهد یافت و سران جنگ با یکدیگر دست خواهند داد و از خاکستر جنگ تنها چیزی که میماند؛ پدر و مادری پیر است که چشم انتظار پیکرفرزندشهیدشاناند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.